wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: wielobranżowa koncepcja oraz wielobranżowa dokumentacja projektowa zadania pn. Budowa placu zabaw Misiaczek i boiska sportowego przy ul. Lubickiej 48 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad

Order Newsletter: 1 Position: 76807 (oferta nr 2710384)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-05-27

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: wielobranżowa koncepcja oraz wielobranżowa dokumentacja projektowa zadania pn. Budowa placu zabaw Misiaczek i boiska sportowego przy ul. Lubickiej 48 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wielowariantową koncepcję oraz wielobranżową dokumentację projektową zadania pn. Budowa placu zabaw Misiaczek i boiska sportowego przy ul. Lubickiej 48 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy placu zabaw oraz boiska sportowego , obejmującej w szczególności następujący zakres prac: odnowienie lub usunięcie niektórych elementów zabawowych, ewentualnie przestawienie w inne miejsce, - uzupełnienie placu zabaw o dodatkowe elementy zabawowe, - zabezpieczenie otoczenia urządzeń zabawowych obrzeżami chodnikowymi uniemożliwiając przemieszczanie się nawierzchni bezpiecznej, - częściową wymianę nawierzchni bezpiecznej wokół elementów zabawowych, rozbiórkę istniejącego boiska asfaltowego, - budowę wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni sztucznej (piłka ręczna, 2 boiska do koszykówki), - odnowienie istniejącego ogrodzenia wraz z uzupełnieniem brakującej siatki oraz podwyższenie o piłkochwyty do 6 m od strony projektowanych bramek, - wymianę dojazdu i chodników przy wejściu na plac zabaw, - remont lub wymianę pozostałej części nawierzchni, - wyremontowanie lub usunięcie istniejących ławek, uzupełnienie o dodatkowe, - wyposażenie placu zabaw w kosze na śmieci, - remont lub wymiana istniejących słupów oświetleniowych, - usunięcie z terenu opracowania zbędnych elementów betonowych i stalowych, - zabezpieczenie istniejących studzienek kanalizacyjnych i instalacji wodociągowych, - uporządkowanie i urządzenie zieleni, 1.2.1. Dodatkowe założenia do realizacji przedmiotu uzamówienia: - lokalizacja terenu w dzielnicy Jakubskie, przy ul. Lubickiej 48, w sąsiedztwie skarpy wiślanej, działki nr 125 obręb 57. Teren opracowania jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. - nazwa wykonanego projektu powinna być zgodna z nazewnictwem określonym w prawie budowlanym i dostosowana do projektowanego zakresu robót budowlanych, - w ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanego opracowania. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny 3 warianty (zawierający: zagospodarowanie terenu, opis techniczny), 2) inwentaryzacja wielobranżowa zakresie wymaganym do wykonania kompletnego projektu, 3) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w zakresie wymaganym do realizacji założeń zadania, 4) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf), 6) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 8) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych i innych, 9) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 10) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) w razie potrzeby uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 4) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów i/lub nasadzenia zastępcze, 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego) oraz inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem ust. 9§ 1 wzoru umowy. Termin realizacji zamówienia: Etap I: Projekt koncepcyjny 3 warianty - nie później niż 2 tygodnie od zawarcia umowy, Etap II: Wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego i pozostałe opracowania przedmiotu umowy - nie później niż 9 tygodni od zawarcia umowy, z tym, że sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy nastąpi z dniem rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information