Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Remont budynku przy ul. PCK 10 w Toruniu na Rodzinny Dom Dziecka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

Order Newsletter: 1 Position: 125260 (oferta nr 2709701)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-05-26

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Remont budynku przy ul. PCK 10 w Toruniu na Rodzinny Dom Dziecka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Remont budynku przy ul. PCK 10 w Toruniu na Rodzinny Dom Dziecka, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: roboty kubaturowe, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu. 2. Założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Opracowanie obejmuje teren w centralnej części Torunia, budynek mieszkalny przy PCK 10 (dz. 344, 343 obręb 10). - Istniejący budynek mieszkalny jest obiektem bliźniaczym przylegającym do budynku na działce 346 (ul. PCK 12). Jest budynkiem dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem o płaskim dachu. Kubatura obiektu to 1,22 tys. m³, powierzchnia eksploatacyjna budynku 351,00 m² (pow. użytkowa, pow. piwnic i pow. części wspólnych ), powierzchnia użytkowa 248,43 m² , powierzchnia piwnic 29,00 m². W budynku, obecnie opuszczonym, mieściły się 3 lokale mieszkalne. - Na zapleczu budynku znajduje się budynek gospodarczy, także przewidziany do remontu. - Projektowany obiekt przewidziany jest na placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla 14 dzieci i dwoje wychowawców przebywających czasowo. Alternatywnie jako Rodzinny Dom Dziecka. Przewidywana ilość osób do zamieszkania w budynku to 2 osoby dorosłe i do 10 wychowanków. - Adaptowany obiekt musi odpowiadać obecnie obowiązującym przepisom prawnym. - Opracowanie obejmuje także modernizację obecnego zagospodarowania terenu. - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne koncepcji i projektu. - Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji, elewacje, przekroje, opis techniczny), 2) opinia/ekspertyza techniczna dot. możliwości wykonania przedmiotowej inwestycji, 3) audyt energetyczny obiektu, 4) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu oraz infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu, 5) projekt monitoringu oraz instalacji ogrzewania rynien, 6) projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz, w tym sprzęt do obsługi cateringu, 7) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 8) inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki, 9) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf), 10) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 11) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 12) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych, 13) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 14) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.- wys. w skali 1:500, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej w zakresie wymaganym do wykonania projektu budowlanego, 4) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5) uzyskanie opinii czy zamierzenie inwestycyjne wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę stosownego wniosku do podpisu przez Zamawiającego wraz z załącznikami), 6) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 7) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 8) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 6. Termin realizacji zamówienia: Etap I: Projekt koncepcyjny - nie później niż 3 tygodnie ( 21 dni ) od zawarcia umowy, Etap II: Wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego i pozostałe opracowania przedmiotu umowy - nie później niż 15 tygodni ( 105 dni ) od zawarcia umowy, z tym, że sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy nastąpi z dniem rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 105 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a) p

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin rękojmi w miesiącach (nie krócej niż 48 miesięcy)

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30