wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych dla zadania pn: remont aktualnej siedziby pracowników socjalnych MOPR p

Order Newsletter: 1 Position: 76399 (oferta nr 2709638)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-05-26

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych dla zadania pn: remont aktualnej siedziby pracowników socjalnych MOPR p

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych dla zadania pn: remont aktualnej siedziby pracowników socjalnych MOPR przy ul. Fałata 36/46 1.2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie kompleksowego remontu placówki, w tym także: - zwiększenie doświetlenia pomieszczeń (okna od strony północnej wraz z naprawą ościeży i elewacji, - wymianę grzejników i zaworów termostatycznych, - w pomieszczeniu pierwszym po lewej stronie- między pomieszczeniami drzwi przesuwne, - powiększenie i umożliwienie otwierania okien między pokojami nr 8 i 7, - stolarka drzwiowa wewnętrzna do wymiany (wyposażona w zamki patentowe), - wymianę instalacji elektrycznej, - zaprojektowanie domofonu otwieranego z każdego biura, - remont podłóg (wykładziny spawane PCV), - remont generalny węzłów sanitarnych z wymianą instalacji i armatury, - naprawy tynków, gładź, malowanie. 1.3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego w zakresie zapewniającym wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń, 2) projekt aranżacji wnętrz, 3) projekt instalacji ogrzewania rynien, 4) inwentaryzacja wielobranżowa w zakresie wymaganym do wykonania projektu, 5) ekspertyza konstrukcyjna i mykologiczna (jeśli będzie wymagana), 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf), 7) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 8) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 9) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, i innych, 10) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 11) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 1.4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), uzyskanie opinii czy zamierzenie inwestycyjne wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę stosownego wniosku do podpisu przez Zamawiającego wraz z załącznikami), 4) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 6) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 56 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30