Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń III LO przy ul. Raszei 1 na cele biblioteki.

Order Newsletter: 1 Position: 125150 (oferta nr 2709560)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-05-26

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń III LO przy ul. Raszei 1 na cele biblioteki.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Modernizacja pomieszczeń III LO przy ul. Raszei 1 na cele biblioteki. Cele projektu: - uzyskanie optymalnego rozwiązania programowo-przestrzennego spełniającego wymagania wysokiej wartości estetycznej, współczesnej techniki i standardów użytkowych, funkcjonalnych oraz zadanych parametrów programowych MEDIATEKI; - planuje się na pierwszej kondygnacji ustawienie księgozbioru z wolnym dostępem do książek i czasopism (konieczność ustawienia bramek z zabezpieczeniem RFID) wraz z miejscem do czytania czasopism i przeglądania książek. Pomieszczenie musi mieć wewnętrzną sieć komputerową oraz szybki dostęp do Internetu; - planuje się na drugiej kondygnacji miejsca dla dzieci i młodzieży, seniorów, sal (w tym jedna z wyciszeniem) dla spotkań czytelniczych, lekcji bibliotecznych itp. Konieczne jest również zaplanowanie odpowiedniej do planowanych zadań infrastruktury informatycznej; - możliwość przedstawienia mieszkańcom miasta szerokiej, zróżnicowanej oferty kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej. 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje roboty demontażowe oraz budowlane związane z przystosowaniem kondygnacji parteru i piętra do potrzeb biblioteki. W zakresie tym jest zwłaszcza: - wykonanie lokali na pomieszczenia biblioteczne na dwóch kondygnacjach (parter i I piętro), - wykonanie nowego lub modernizacja starego zespołu wejściowego bez barier architektonicznych, - wykonanie WC damskich, męskich i dla osób niepełnosprawnych (wraz z przewijakami) zgodnie z przepisami, - wykonanie pomieszczenia socjalnego i pracowni dla bibliotekarza, - wykonanie na drugiej kondygnacji ścian mobilnych pozwalających na uzyskanie kilku oddzielnych pomieszczeń wraz z systemem nagłaśniającym, - wyburzenie i usunięcie zbędnych ścian, urządzeń i instalacji, - naprawę ścian i stropów, wymianę posadzek (odpowiednich do funkcji danej przestrzeni) powłok tynkarskich i malarskich, wymianę drzwi, remont klatki schodowej, - montaż estetycznego dźwigu osobowego, - kompleksową wymianę instalacji elektrycznej z uwzględnieniem sieci trójfazowej(siła), - kompleksową wymianę instalacji wod.- kan., - modernizację instalacji c.o., - budowę lub modernizację systemu ochrony pożarowej z uwzględnieniem specyfiki przechowywania zbiorów, - wykonanie niezbędnych dla potrzeb biblioteki instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych, - wykonanie optymalnego, wewnętrznego połączenia ze szkołą, - wykonanie nowego wjazdu na posesję, nowej nawierzchni z wyznaczonymi miejscami parkingowymi, - przeniesienie śmietnika. Uwaga: W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanych opracowań. Wstępnie szacowany przez Zamawiającego koszt projektowanych robót do kwoty 650.000 zł brutto. 3. Do wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów i dostępności usług bibliotecznych z uwzględnieniem najnowszych technologii. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów. 4. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny kubatury (zawierający: rzuty kondygnacji, opis techniczny), 2) inwentaryzacja budowlana oraz instalacyjna budynku oraz terenu w zakresie wymaganym do realizacji całego projektu, 3) ekspertyza konstrukcyjna i p.poż (jeśli będzie wymagana), 4) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego w zakresie wymaganym do realizacji założeń projektu zarówno kubatury jak i zagospodarowania terenu, 5) projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz, 6) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 7) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf), 8) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 9) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 10) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z: kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych i innych, 11) inne opracowania niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji i uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) 12) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.- wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) jeśli będą wymagane uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 4) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 6) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 6. Termin realizacji zamówienia: Etap I: Projekt koncepcyjny - nie później niż 2 tygodnie (14 dni) od zawarcia umowy, Etap II: Wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego i pozostałe opracowania przedmiotu umowy - nie później niż 11 tygodni ( 77 dni ) od zawarcia umowy, z tym, że sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy nastąpi z dniem rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 77 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach;

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin rękojmi w miesiącach - nie krócej niż 48 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30