Usługa dostępu do Internetu

Order Newsletter: 1 Position: 75753 (oferta nr 2708522)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-05-26

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa dostępu do Internetu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: . Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługo dostępu do Internetu obejmującej instalację urządzeń i transmisję IP/TCP lub UDP w ramach sieci otwartej Internet, konfigurację łączy internetowych do sprzętu komputerowego, uruchomienie sygnału internetowego oraz serwis usługi dostępu do Internetu, dla 200 gospodarstw domowych na terenie Miasta Torunia, w tym: a) do 195 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych, łączem stałym kablowym w technologii Fast zakończonym wtyczką RJ-45, z zastrzeżeniem pkt 1.2. b) do 5 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych sygnałem mobilnym GSM. 2. W przypadku braku warunków technicznych zainstalowanie łącza stałego zamawiający dopuszcza dla maksymalnie 30 lokalizacji (tj. w przypadku max. 30 przyłączy) możliwość zainstalowania dostępu pośredniego - tj. doprowadzenia łącza internetowego do budynku drogą radiową, zastrzeżeniem, że w budynku podłączenie do sprzętu komputerowego zainstalowane będzie kablem UTP KL-6 w standardzie Ethernet. 3. Sprzęt komputerowy znajdują się w na terenie Miasta Torunia w miejscu zamieszkania 200 osób Beneficjentów Ostatecznych, wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym w ramach programu Internet - świ@t w twoim domu. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8, Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, realizowanego przez Gminę Miasto Toruń. 4. Dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 2 Mb/s na punkt dla pobierania i minimum 512 kb/s na punkt dla wysyłania. 5. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 6. Lista adresowa Beneficjentów Ostatecznych znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 11. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 2a. 2. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w następujących terminach : 1. Realizacja części zamówienia, obejmującej instalację łączy i sprzętu sieciowego, ich konfigurację do sprzętu komputerowego pod wskazanymi adresami oraz uruchomienie sygnału internetowego nastąpi do dnia 31 maja 2015 r. 2. Realizacja części zamówienia, obejmującej świadczenie i serwis usługi dostępu do Internetu realizowane będzie od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 31 maja 2017 r.(24 miesiące)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 324121108

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information