Kompleksowy remont kuchni w Internacie Żeńskim Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu - Etap II.

Order Newsletter: 1 Position: 75515 (oferta nr 2708182)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-05-25

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowy remont kuchni w Internacie Żeńskim Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu - Etap II.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont kuchni w Internacie Żeńskim Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu Etap II. Zakres prac objętych przedmiotem umowy (pomieszczenie nr 0.01;0.02;0.03; 0,11;0.12;0.13;0.14;0.15;0.16;0.17;0.18;0.19;0.20;0.21;0.22;0.23;0.24) obejmuje w szczególności: 1.roboty branża ogólnobudowlana:wyniesienie sprzętu oraz mebli z remontowanych pomieszczeń,demontaż stolarki drzwiowej,skucie istniejącej posadzek z płytek, rozebranie istniejącego podkładu betonowego,rozebranie istniejących okładzin ściennych,wykonanie podkładu betonowego, wyprofilowanie spadków do kratek ściekowych,wykonanie posadzki cementowej z oraz izolacji poziomych z taśmami i uszczelnieniami systemowymi, ułożenie płytek posadzkowych antypoślizgowych oraz płytek ściennych, wymiana i obniżenie konstrukcji okna w pomieszczeniu zmywalni,montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie robót malarskich,remont schodów zewnętrznych wejścia do kuchni,wykonanie szybu zewnętrznego platformy pionowej obsługującej kuchnię,dostawa i montaż zewnętrznej platformy obsługującej kuchnię,wniesienie i montaż sprzętu oraz mebli,wywóz odpadów i materiałów z demontaży i rozbiórek, 2.wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej, w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 3.demontaż istniejących i wykonanie nowych instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wraz z armaturą i osprzętem, w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 4.dostosowanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w zakresie określonym w projekcie budowlanym wraz z umieszczeniem poziomów w pomieszczeniu nr 0.24 w posadzce oraz podłączeniem pionów i grzejników, 5.demontaż istniejącej instalacji nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicznej i wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej-układy wywiewne oraz nawiew dla pomieszczeń nr 0.23 i 0.24, w zakresie określonym w projekcie budowlanym, 6.dostawa i montaż w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, pięciu kompletów grzejników stalowych, dwupłytowych w wykonaniu higienicznym o mocy cieplnej Q 1000W dla parametrów czynnika grzewczego 75-65-20OC wraz z zaworami grzejnikowymi i głowicami termostatycznymi - roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, 7.wymiana żeliwnych przewodów podposadzkowych oraz pionów instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu nr 0.24 (Stołówka) na przewody z rur PCV SN8 o długości L=52,0m i średnicy D=150-100mm - roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, 8.demontaż istniejącej instalacji i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (instalacja zasilania urządzeń i gniazd wtykowych, instalacja oświetlenia) wraz z rozbudową rozdzielnicy-TS-w zakresie określonym w projekcie budowlanym oraz wpięcie obwodów pozostających bez zmian do rozdzielnicy-TS-, 9.dostawa i montaż rolety zamykającej ciąg wydawczy od strony stołówki o wymiarach 320-280 cm wraz z zabudową ciągu wydawczego - roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, 10.demontaż istniejącego oraz dostawa i montaż następującego, nowego sprzętu technologicznego, zgodnie z projektem budowlanym - część technologiczna pomieszczenia nr0.01;0.02; 0.03; 0,11;0.12;013;0.14;0.15; 0.16;0.17;0.18;0.19,0.20,0.21,0.22,0.23,0.24:wyposażenie technologiczne wg zestawienia sprzętu (proj. technologii) pozycjeod:1a,26-29,49-58,poz.nr44-zakup nowej obieraczki do ziemniaków, montaż pozostałych istniejących urządzeń,Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez konsorcjum firm:MUKA STUDIO Michał Jabłoński,3JM Michał Bryłka, Usługi Inżynierskie w Budownictwie Sebastian Szakiel;części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących for

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30