Przetarg nieograniczony na budowę sieci światłowodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci kanalizacji i rurociągów kablowych w ramach zadania Drugi etap budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej

Order Newsletter: 1 Position: 73777 (oferta nr 2705810)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-05-21

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przetarg nieograniczony na budowę sieci światłowodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci kanalizacji i rurociągów kablowych w ramach zadania Drugi etap budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci światłowodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci kanalizacji i rurociągów kablowych w ramach zadania Drugi etap budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej planowanego do realizacji z wykorzystaniem środków unijnych w ramach RPO WK-P działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności budowę sieci światłowodowej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie: Części I: 1. Realizację zadania na podstawie dokumentacji projektowej w zakresie budowy odcinków A, B, C, D sieci światłowodowej zamykających pętle szkieletowych kabli optotelekomunikacyjnych, oraz odcinków sieci dostępowych dla 10 punktów publicznych i 12 punktów monitoringu wizyjnego szczegółowo określonych w załączniku nr 1a jak również wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym dla danej części zadania. 2. W przypadku gdy jest to konieczne, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń w zakresie realizowanego zadania, a także uzyskanie zgód właścicieli infrastruktury zaplanowanych do pozyskania na etapie realizacji prac wykonawczych. 3. Budowę sieci w zakresie szczegółowo opisanym w dokumentacji projektowej oraz Programie funkcjonalno-użytkowym 4. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej 5. Dostawę materiałów i urządzeń zgodnie z projektem. 6. Budowę połączeń światłowodowych (ułożenie kabla, rozszycie, pomiary i testowanie). 7. Budowa brakującej kanalizacji teletechnicznej. 8. Usuniecie ewentualnych niedrożności istniejącej kanalizacji teletechnicznej. 9. Dostawa i konfiguracja urządzeń oraz uruchomienie sieci. 10. Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie administrowania dostarczonymi urządzeniami trzech wyznaczonych pracowników Zamawiającego w ilości co najmniej 40 h zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdego pracownika. 11. Pakiet godzin serwisowych (30 h) świadczonych przez wykwalifikowanego inżyniera, obejmujący szeroko rozumiane konsultacje i wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji dostarczanych urządzeń, do wykorzystania w uzgodnionych terminach w ciągu 1 roku od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Części II: 1. Realizację zadania na podstawie dokumentacji projektowej w zakresie budowy odcinka E sieci światłowodowej dotyczącej infrastruktury światłowodowej wzdłuż trasy nowomostowej wraz z dostawą i instalacją kamer monitoringu wizyjnego szczegółowo określonych w załączniku nr 1b jak również wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym dla danej części zadania. 2. W przypadku gdy jest to konieczne, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń w zakresie realizowanego zadania, a także uzyskanie zgód właścicieli infrastruktury zaplanowanych do pozyskania na etapie realizacji prac wykonawczych. 3. Budowę sieci w zakresie szczegółowo opisanym w dokumentacji projektowej oraz programie funkcjonalno-użytkowym 4. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej 5. Dostawę materiałów i urządzeń zgodnie z projektem. 6. Budowę połączeń światłowodowych (ułożenie kabla, rozszycie, pomiary i testowanie). 7. Budowa brakującej kanalizacji teletechnicznej. 8. Usuniecie ewentualnych niedrożności istniejącej kanalizacji teletechnicznej. 9. Dostawa i konfiguracja urządzeń oraz uruchomienie sieci. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz program funkcjonalno-użytkowy stanowiące odpowiednio Załącznik 1a i 1b i Załącznik 2 do umowy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości składana ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 5. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 2a. ustawy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452310005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 130 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: część 1: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) część 2: 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30