Kompleksowy remont kuchni I etap, {I piętro} w budynku Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 119986 (oferta nr 2705165)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-05-21

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowy remont kuchni I etap, {I piętro} w budynku Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Kompleksowy remont kuchni I etap, {I piętro} w budynku Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowy remontu kuchni wraz z zapleczem - etap I {Ipiętro} w budynku Zespołu Szkół nr 16 przy ul.Dziewulskiego 2 w Toruniu -pomieszczenia nr 101, nr102, nr103, nr104, nr105. Zadanie obejmuje w szczególności niżej wymieniony zakres robót: 1) roboty budowlane: -wyniesienie sprzętu oraz mebli z remontowanych pomieszczeń, -demontaż stolarki drzwiowej, -skucie istniejącej posadzek z lastryka, rozebranie istniejącego podkładu betonowego, -rozebranie istniejących okładzin na ścianach i sufitach ściennych {płytki, farby, zabudowy}, -wykonanie podkładu betonowego, wyprofilowanie spadków do kratek ściekowych, -wykonanie posadzki cementowej z oraz izolacji poziomych z taśmami i uszczelnieniami systemowymi, -ułożenie płytek posadzkowych antypoślizgowych oraz płytek ściennych, -montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie zabudowy pionów, robót malarskich, -wniesienie i montaż sprzętu oraz mebli, -wywóz odpadów i materiałów z demontaży i rozbiórek, 2)demontaż istniejących i wykonanie nowych instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wraz z armaturą i osprzętem w pomieszczeniach nr. 101, 102, 103, 105, 106 w zakresie określonym w projekcie budowlanym ; z przejściem nowych przewodów przez strop I piętro/parter i wpięciem do istniejących instalacji na parterze. 3)demontaż istniejących i wykonanie nowych instalacji kanalizacji technologicznej i sanitarnej w pomieszczeniach nr. 101, 102, 103, 105, 106 w zakresie określonym w projekcie budowlanym ; z przejściem nowych przewodów przez strop I piętro/parter i wpięciem do istniejących instalacji na parterze 4)demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji gazowej w zakresie określonym w projekcie budowlanym. 5)dostosowanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w zakresie określonym w projekcie budowlanym. 6)demontaż istniejącej instalacji nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicznej i wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej - układy nawiewno-wywiewne dla pomieszczeń nr 101, 102, 103, 105, 106 w zakresie określonym w projekcie budowlanym. 7)demontaż istniejącej instalacji i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nr. 101, 102, 103, 104, 105, 106 {instalacja zasilania urządzeń i gniazd wtykowych, instalacja oświetlenia} wraz z tablicą T-2 {I piętro}i zasilaniem urządzeń wentylacji z tablicy RK {parter} w zakresie określonym w projekcie budowlanym oraz wpięcie obwodów pozostających bez zmian do tablicy T-2. 8)demontaż istniejącego oraz dostawa i montaż nowego wyposażenia technologicznego {I piętro} zgodnie z projektem technologicznym, -8.0 Zmywalnia pozycje od 8.1 - do 8.9 -9.0 Wydawalnia pozycje od 9.1 - do 9.7. -montaż pozostałych istniejących urządzeń. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Pracownia Projektowa ARCHI-TEC; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach;

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30