wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: naprawa dachu, konstrukcji ścian zewnętrznych i drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Turystyczna 19 w Toruniu wraz z e sprawianiem nadzoru autorskiego nad realizacją w

Order Newsletter: 1 Position: 71239 (oferta nr 2702410)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-05-18

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: naprawa dachu, konstrukcji ścian zewnętrznych i drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Turystyczna 19 w Toruniu wraz z e sprawianiem nadzoru autorskiego nad realizacją w

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: . Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - wymianę lub remont konstrukcji więźby dachowej, - wymianę lub przełożenie i uzupełnienie deskowania dachu wraz z wymianą dachówki ceramicznej oraz dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową dachu, - wymianę skorodowanych belek stropowych wraz z częściową wymianą stropów, - remont zniszczonych podłóg drewnianych oraz zapewnienie wentylacji elementom drewnianym, - kompleksowy remont ścian zewnętrznych wraz z naprawą i przemurowaniem części ścian i nadproży oraz wymianą elementów drewnianych konstrukcji, - wzmocnienie ścian poprzez zastosowanie wieńców i ściągów, - naprawę lub wymianę stolarki zewnętrznej, wymianę orynnowania i obróbek blacharskich, - wymianę lub remont instalacji odgromowej, - instalację elektryczną podgrzewu rynien, - wymianę lub naprawę elementów wewnętrznych konstrukcji, - sprawdzenie fundamentów i ewentualne ich wzmocnienie, - izolację ścian fundamentowych, usunięcie zawilgoceń i przecieków, - odgrzybianie i wykonanie tynków renowacyjnych, - zaprojektowanie i wykonanie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, - modernizację (wymianę) instalacji centralnego ogrzewania, - przegląd i naprawę istniejących instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, - prace towarzyszące i wynikające z wyżej wymienionych prac. 2. Dodatkowe założenia do realizacji przedmiotu umowy: - Obiekt jest budynkiem trzykondygnacyjnym z częściowym podpiwniczeniem. Kubatura budynku 2 174 m3. Powierzchnia użytkowa 402 m2. - Budynek szkoły znajduje się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. - Materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu umowy jest ekspertyza techniczna i koncepcja kompleksowego remontu budynku Szkoły Podstawowej 27 - oprac. z 2012 r. oraz audyt energetyczny (stanowiące załączniki do SIWZ). - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanego opracowania. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: 1) opinia techniczna, 2) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w tym projekt instalacji ogrzewania rynien, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf), 5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych, 8) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 9) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej uzupełniającej w zakresie wymaganym do wykonania projektu budowlanego, 4) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę/lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information