Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Pancernych w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

Order Newsletter: 1 Position: 115944 (oferta nr 2701964)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-05-18

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Pancernych w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Pancernych w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - boisko wielofunkcyjne (minimum 3 funkcje: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna)o minimalnych wymiarach płyty boiska 22 x 44 m, nawierzchnia boiska poliuretanowa, wykonana na podbudowie dynamicznej, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych; - pola do gry w: piłkę ręczną 20 x 40 m, piłkę siatkową 18 x 9 m, koszykówkę 15 x 28 m; - ogrodzenie po obwodzie o wysokości minimum 4 m z dwoma wejściami w tym jednym technicznym plus piłkochwyty; - pełne wyposażenie sportowe, bramki, kosze i słupki do siatkówki łącznie z siatkami; - elementy małej architektury - ławki i kosze na śmieci; - powierzchnię pozostałą działki z przeznaczeniem na tereny zielone z miejscem na plac zabaw i siłownię oraz komunikację. Dodatkowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Teren opracowania: dz. 248/6 w obrębie 46. - W razie konieczności należy przewidzieć odwodnienie boisk wraz z odprowadzeniem w tereny zielone lub do kanalizacji deszczowej. - Otoczenie boisk należy uporządkować, łącznie z terenami zielonymi na obszarze działki, uwzględniając zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. - Do wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanego opracowania. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, opis techniczny), 2) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w zakresie wymaganym do realizacji założeń zadania, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf), 5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych i innych, 8) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 9) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.- wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni w zakresie wymaganym do wykonania projektu budowlanego, 4) jeżeli będą wymagane uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5) uzyskanie opinii czy zamierzenie inwestycyjne wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę stosownego wniosku do podpisu przez Zamawiającego wraz z załącznikami), 6) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 7) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 8) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information