Remont węzłów sanitarnych w budynku głównym w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Hallera 79 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 111204 (oferta nr 2698255)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-05-13

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont węzłów sanitarnych w budynku głównym w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Hallera 79 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Remont węzłów sanitarnych w budynku głównym Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Hallera 79 w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowy remont węzłów sanitarnych na I piętrze i piwnicy w budynku głównym Zespołu Szkół nr 14 w celu przystosowania pomieszczeń na sale lekcyjne. Zadanie obejmuje w szczególności niżej wymieniony zakres robót: - zerwanie posadzek z płytek, masy lastrykowej oraz cementowych, - rozbiórka ścianek działowych murowanych, - zeskrobanie starych powłok malarskich, - wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, - odbicie luźnych tynków ścian, - demontaż umywalek, misek ustępowych, wpustów podłogowych, baterii, grzejników, - demontaż rurociągu stalowego i kanalizacyjnego z rur żeliwnych wraz z podejściami, - demontaż instalacji elektrycznej (lampy, przewody wtynkowe, puszki oraz łączniki instalacyjne, podgrzewacze wody), - wykonanie nowej instalacji elektrycznej (lampy, przewody wtynkowe, puszki oraz łączniki instalacyjne, podgrzewacze wody), - wykonanie nowej instalacji wod.- kan., montaż nowej armatury, - uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi, malowanie, - wykonanie nowych posadzek z izolacją systemową, - ułożenie płytek ściennych i posadzkowych, - montaż kabin systemowych, stolarki drzwiowej, - wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórek. 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi zestawienie potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i nakładów pracy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Biuro Usług Kosztorysowo Budowlanych PROFFI - BUD - Marek Kłos) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 3. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w kosztorysie ofertowym. 4. Przedmiar robót, który otrzymał Wykonawca zostanie wypełniony przez Wykonawcę i jako kosztorys ofertowy Wykonawcy zawierający ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. 5. Jeżeli w kosztorysie ofertowym Wykonawcy nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac uzupełniających lub dodatkowych). Wykonawca nie może wykonać prac uzupełniających i dodatkowych bez uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wykonanie prac uzupełniających lub dodatkowych lub uzależnić ich wykonanie od sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu obejmującego zakres tych prac. W przypadku wykonania tych prac bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za ich wykonanie. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 7. Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie - od 22.06.2015 r., zakończenie - do 24.08.2015 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 454310007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących for

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach (nie mniej niż 60 miesięcy)

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30