wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Fałata w Toruniu wg. koncepcji wypracowanej podczas konsultacji z mieszkańcami wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych rob

Order Newsletter: 1 Position: 62591 (oferta nr 2691748)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-05-04

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Fałata w Toruniu wg. koncepcji wypracowanej podczas konsultacji z mieszkańcami wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych rob

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Fałata w Toruniu wg. koncepcji wypracowanej podczas konsultacji z mieszkańcami wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy budynkami osiedla obejmujące m.in.: parking z dojazdem i chodnikami, część rekreacyjno-sportową z boiskiem, placem zabaw i siłownią, małą architekturę, uporządkowanie i urządzenie terenu, monitoring, oświetlenie terenu, ewentualnie remont istniejących ciągów komunikacyjnych. 2.1. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Podstawą realizacji przedmiotu umowy jest raport z konsultacji społecznych pn. Zaplanuj z nami swoje miejsce na osiedlu (stanowiący załącznik do SIWZ). - Lokalizacja terenu w zachodniej części Torunia na osiedlu Bydgoskie pomiędzy ul. Fałata, Reja i Łukasiewicza. - Do wszystkich robót objętych przedmiotem umowy należy stosować materiały o dobrym standardzie. - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanego projektu oraz udział w spotkaniach z mieszkańcami osiedla. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, opis techniczny), 2) projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna (format pdf), 5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych i innych, 8) inne opracowania niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji i uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych), 9) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych, 4) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i/lub krzewów i/lub nasadzenia zastępcze, decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem ust. 9 § 1 wzoru umowy Termin realizacji; Etap I: projekt koncepcyjny - nie później niż 2 tygodnie od zawarcia umowy, Etap II: wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego i pozostałe opracowania przedmiotu umowy - nie później niż 12 tygodni od zawarcia umowy, z tym, że sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy nastąpi z dniem rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 84 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 200 zł (słownie; dwieście złotych)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30