Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa rezerwowego dźwigu osobowego w budynku oddziału kardiologiczno-internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, ul. Batorego 17

Order Newsletter: 1 Position: 60509 (oferta nr 2688365)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-04-29

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa rezerwowego dźwigu osobowego w budynku oddziału kardiologiczno-internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, ul. Batorego 17

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wielobranżową dokumentację projektową zadania pn. Budowa rezerwowego dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 1.2. Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Projektowany dźwig będzie usytuowany na terenie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu, działka nr 86/15 obręb 110. - Dźwig osobowy będzie obsługiwał Oddział Kardiologiczno-Internistyczny w sąsiedztwie budynku pracowni endoskopowej. Budynek Oddziału jest obiektem dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Zakłada się możliwość transportu z parteru na piętro, ewentualnie z poziomu terenu na parter i piętro. Przewiduje się usytuowanie dźwigu od zewnątrz budynku. Drugim wariantem jest umieszczenie go wewnątrz obiektu. Zakres dokumentacji będzie obejmował także przebudowę pomieszczeń, szczególnie piętra budynku, wynikającą z usytuowania dźwigu, łącznie z ewentualnym dostosowaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych. - Podstawowe dane dźwigu: dźwig szpitalny, udźwig nominalny: 1 600 kg, prędkość: 1m/s, ilość przystanków: 2, ilość drzwi: szt. 2 - parter i piętro, kabina: szerokość 1 400 mm, głębokość 2 400 mm, wysokość 2 200 mm. - Do wszystkich robót objętych przedmiotem umowy należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanych opracowań. 1.3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) opinia techniczna, 2) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf), 5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 7) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych, 8) inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dźwigu, 9) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 1.4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej w zakresie wymaganym do wykonania projektu budowlanego, 4) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę w terminie do 2 tygodni od zawarcia umowy stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę w terminie do 2 tygodni od zawarcia umowy stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 7) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy 1.5. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 1.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 63 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 300 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30