Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.- Remont i przebudowa pomieszczeń garaży w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43-45 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowl

Order Newsletter: 1 Position: 58941 (oferta nr 2685846)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-04-27

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.- Remont i przebudowa pomieszczeń garaży w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43-45 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowl

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Remont i przebudowa pomieszczeń garaży w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43-45 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 1.Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - rozbiórkę dachu , stolarki i instalacji elektrycznej, - nadbudowę ścian, wykonanie nowego dachu wraz z obróbkami i odwodnieniem, - wzmocnienie posadzek, - wykonanie nowej instalacji elektrycznej, - montaż bram wraz z siłownikami elektrycznymi, - wykonanie ścian wewnętrznych oraz montaż drzwi, - naprawę tynków i wykonanie uzupełnień wewnątrz i na zewnątrz budynku, - malowanie, - wykonanie naprawy stropu garażu z robotami towarzyszącymi, - inne roboty wymagane do wykonania zadania 2.Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu umowy: - Projekt powinien spełniać wszystkie warunki określone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WAiB.6733.11.26.28.2013.AN WB z dnia 09.10.2013 r. - Do wszystkich robót objętych przedmiotem umowy należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. - Dokumentacja winna uwzględniać możliwość etapowania realizacji. - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanego opracowania. 3.Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: 1) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w zakresie wymaganym do realizacji założeń zadania wraz z zagospodarowaniem terenu, 2) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf), 4) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 5) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 6) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych i innych, 7) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub,gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 8) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 4.Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 1)wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2)wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3)wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy łącznie z wymaganymi odkrywkami w zakresie wymaganym do wykonania projektu budowlanego, 4)jeżeli będą wymagane uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę w terminie do 2 tygodni od zawarcia umowy stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5)uzyskanie opinii czy zamierzenie inwestycyjne wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę w terminie do 2 tygodni od zawarcia umowy stosownego wniosku do podpisu przez Zamawiającego wraz z załącznikami), 6)przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę w terminie do 2 tygodni od zawarcia umowy stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 7)przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 63 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a) pie

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 24 miesiące

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30