Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń III LO przy ul. Raszei 1 na cele biblioteki.

Order Newsletter: 1 Position: 58659 (oferta nr 2685354)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-04-24

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń III LO przy ul. Raszei 1 na cele biblioteki.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Modernizacja pomieszczeń III LO przy ul. Raszei 1 na cele biblioteki. Cele projektu: 1.1. uzyskanie optymalnego rozwiązania programowo-przestrzennego spełniającego wymagania wysokiej wartości estetycznej, współczesnej techniki i standardów użytkowych, funkcjonalnych oraz zadanych parametrów programowych MEDIATEKI; - planuje się na pierwszej kondygnacji ustawienie księgozbioru z wolnym dostępem do książek i czasopism (konieczność ustawienia bramek z zabezpieczeniem RFID) wraz z miejscem do czytania czasopism i przeglądania książek. Pomieszczenie musi mieć wewnętrzną sieć komputerową oraz szybki dostęp do Internetu; - na drugiej kondygnacji miejsca dla dzieci i młodzieży, seniorów, sal (w tym jedna z wyciszeniem) dla spotkań czytelniczych, lekcji bibliotecznych itp. Konieczne jest również zaplanowanie odpowiedniej do planowanych zadań infrastruktury informatycznej. 1.2. możliwość przedstawienia mieszkańcom miasta szerokiej, zróżnicowanej oferty kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej. 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje roboty demontażowe oraz budowlane związane z przystosowaniem kondygnacji parteru i piętra do potrzeb biblioteki. W zakresie tym jest zwłaszcza: - wykonanie lokali na pomieszczenia biblioteczne na dwóch kondygnacjach (parter i I piętro), - wykonanie nowego lub modernizm cja starego zespołu wejściowego bez barier architektonicznych, - wykonanie WC damskich, męskich i dla osób niepełnosprawnych (wraz z przewijakami) zgodnie z przepisami, - wykonanie pomieszczenia socjalnego i pracowni dla bibliotekarza, - wykonanie na drugiej kondygnacji ścian mobilnych pozwalających na uzyskanie kilku oddzielnych pomieszczeń wraz z systemem nagłaśniającym, - wyburzenie i usunięcie zbędnych ścian, urządzeń i instalacji, - naprawę ścian i stropów, wymianę posadzek (odpowiednich do funkcji danej przestrzeni) powłok tynkarskich i malarskich, wymianę drzwi, remont klatki schodowej, - montaż estetycznego dźwigu osobowego, - kompleksową wymianę instalacji elektrycznej z uwzględnieniem sieci trójfazowej (siła), - kompleksową wymianę instalacji wod.- kan., - modernizację instalacji c.o., - budowę lub modernizację systemu ochrony pożarowej z uwzględnieniem specyfiki przechowywania zbiorów, - wykonanie niezbędnych dla potrzeb biblioteki instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych, - wykonanie optymalnego, wewnętrznego połączenia ze szkołą, - wykonanie nowego wjazdu na posesję, nowej nawierzchni z wyznaczonymi miejscami parkingowymi, - przeniesienie śmietnika. Uwaga ! W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanych opracowań . Do wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów i dostępności usług bibliotecznych z uwzględnieniem najnowszych technologii. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny kubatury, 2) inwentaryzacja budowlana oraz instalacyjna budynku oraz terenu w zakresie wymaganym do realizacji całego projektu, 3) ekspertyza konstrukcyjna i p.poż ( jeśli będzie wymagana ), 4) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego w zakresie wymaganym do realizacji założeń projektu zarówno kubatury jak i zagospodarowania terenu, 5) projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz, 6) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 7) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf), 8) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 9) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 10) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z: kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych i innych, 11) inne opracowania niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji i uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) 12) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych, 2) wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 4) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i/lub krzewów i/lub nasadzenia zastępcze, decyzję o pozwoleniu na budowę /lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 6) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 10 wzoru umowy. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 4.Termin realizacji zamówienia: Etap I: Projekt koncepcyjny - nie później niż 2 tygodnie (14 dni) od zawarcia umowy, Etap II: Wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego i pozostałe opracowania przedmiotu umowy - nie później niż 11 tygodni ( 77 dni ) od zawarcia umowy, z tym, że sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy nastąpi z dniem rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 77 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin rękojmi w miesiącach ( nie krócej niż 24 miesiące )

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30