Budowa siłowni zewnętrznych w lokalizacji ul. Bukowej i Niesiołowskiego.

Order Newsletter: 1 Position: 55915 (oferta nr 2681498)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-04-21

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa siłowni zewnętrznych w lokalizacji ul. Bukowej i Niesiołowskiego.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej w lokalizacji przy ul. Bukowej i ul. Niesiołowskiego w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania (w zakresie obejmującym m.in.: dostawę i montaż 6 urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie utwardzenia pod urządzeniami i pod 2 ławkami z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, łącznie ok. 42 m² oraz elementy małej architektury - ławki 2 szt., regulamin, 2 kosze na śmieci, z zastrzeżeniem § 1 ust.3 wzoru umowy, dla wszystkich branż, obejmującej: projekty budowlane zawierające wszystkie elementy projektu wykonawczego, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania (jeżeli będzie wymagana) oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 4) kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania obiektu do użytkowania, 5) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy (opracowanie własne Zamawiającego). 1.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 1.4. Termin realizacji zamówienia: - rozpoczęcie - w dniu zawarcia umowy - zakończenie - nie później niż 15.07.2015 r. z zastrzeżeniem, że realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie z podziałem na poszczególne zakresy prac i w szczegółowych terminach określonych poniżej: 1) złożenie do organu architektoniczno-budowlanego kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami o decyzję o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych na realizację zadania w pełnym zakresie - w terminie nie później niż 4 tygodnie od zawarcia umowy, z tym, że dokonanie powyższego winno być poprzedzone: a) złożeniem do odbioru przez Zamawiającego całości projektów budowlanych zawierających wszystkie elementy projektu wykonawczego, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych na realizację zadania w pełnym zakresie oraz pozostałych opracowań projektowych, 2) realizacja całości robót budowlanych i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania: a) rozpoczęcie - nie później niż 24.06.2015 r. b) zakończenie - nie później niż 15.07.2015 r. 3) sprawowanie nadzoru autorskiego - z dniem rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia, 4) złożenie do organu nadzoru budowlanego kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami o decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana) - w terminie 7 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach (nie mniej niż 60 miesiące)

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30