Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. >>Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25 B w Toruniu<< wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realiz

Order Newsletter: 1 Position: 54637 (oferta nr 2679884)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-04-17

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. >>Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25 B w Toruniu<< wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realiz

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. >>Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25 B w Toruniu<< wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 2.Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - roboty kubaturowe, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu 3.Podstawowe założenia do realizacji przedmiotu umowy: - Materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu umowy jest propozycja adaptacji pomieszczeń w Zespole Szkół Samochodowych na warsztaty szkolne oprac. przez Wydział Edukacji UMT (stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ). - Opracowanie obejmuje teren w płn. -zach. części Torunia w dzielnicy Chełmińskie Przedmieście, na terenie działek geod. nr 80/2, 91/4, 92/2, 96, 97, 115/2, 118/2 w obrębie 2, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. - Przewiduje się adaptację segmentów C2 i D oraz częściowo C1 szkoły oraz dobudowę pawilonu do segmentu D. - Do wszystkich robót objętych przedmiotem umowy należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. - W ramach prac projektowych należy przewidzieć prezentacje multimedialne wykonanych opracowań. 1.Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji, elewacje, przekroje, opis techniczny), 2)wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu oraz infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu, 3)projekt monitoringu oraz instalacji ogrzewania rynien, 4)projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz, 5)informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 6)inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki, 7)instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 8) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+wersja elektroniczna (format pdf), 9)przedmiar robót +wersja elektroniczna (format pdf i ath), 10) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath), 11) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych, 12) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę (lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 13) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 2.Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 1)wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500, 2)wykonanie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów, 3)wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej w zakresie wymaganym do wykonania projektu budowlanego, 4)ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego, 5)uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6)przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 7)przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, 8)sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 wzoru umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712500005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 126 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 24 miesiące

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30