Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Dekerta 27- 35 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 39271 (oferta nr 2660158)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-03-20

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Dekerta 27- 35 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Dekerta 27- 35 w Toruniu, która obejmuje rozbudowę o cztery oddziały i termomodernizację budynku przedszkola. Zadanie obejmuje w szczególności niżej wymieniony zakres robót: 1) przygotowanie placu budowy do prac na czynnym obiekcie (w trakcie trwania roku szkolnego), 2) usunięcie drzew oraz krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, 3) rozbudowa budynku o cztery oddziały przedszkolne - roboty ogólnobudowlane związane z rozbudową o cztery oddziały przedszkolne, 4) wykonanie instalacji c.o., wod.-kan., zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 5) wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, instalacji niskoprądowych, 6) termomodernizacja istniejącego budynku - wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku w tym: demontaż istniejących płyt azbestowo-cementowych wraz z ich utylizacją, demontaż istniejących okładzin z blachy, wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, krycie dachu papą termozgrzewalną, docieplenie ścian metodą lekką - mokrą elewacji budynku itp., 7) modernizacja części istniejącego budynku - wykonanie modernizacji części istniejącego budynku związanych z dobudową segmentów w skrzydle zachodnim i wschodnim w tym: wymiana naświetli, wykonanie sufitu podwieszanego o odporności EI 30 we wszystkich pomieszczeniach istniejącego budynku, demontaż części istniejących ścianek, demontaż i montaż stolarki drzwiowej, remont pomieszczeń przyległych do dobudowanych oddziałów, remont węzłów sanitarnych, posadzek, roboty wykończeniowe malarskie itp., 8) zagospodarowanie terenu - rozbiórki istniejących nawierzchni, tarasów, urządzeń placu zabaw, wykonanie chodników, dróg, parkingów, tarasów, elementów małej architektury, zieleni (bez nasadzeń zastępczych drzew i krzewów), itp., 9) wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórek. Uwaga - prace remontowe będą prowadzone na czynnym obiekcie (w trakcie trwania roku szkolnego). 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez ARCHI-CAD Jacek Szczęsny; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy. 4. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 25 000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30