Wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń zabiegowych na oddziale Urologii Ogólnej i Onkologicznej w budynku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 37387 (oferta nr 2657051)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2015-03-17

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń zabiegowych na oddziale Urologii Ogólnej i Onkologicznej w budynku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji w pomieszczeniach zabiegowych na Oddziale Urologii Ogólnej i Onkologicznej w budynku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gabinecie endoskopii urologicznej, ESWL, zapleczu i korytarzu wraz z pracami ogólnobudowlanymi, automatyką i AKP, - wykonanie instalacji elektrycznej, - wykonanie rozruchu instalacji, minimalny czas rozruchu 72 godziny. Uwaga: realizacja prac w czynnym obiekcie szpitalnym. 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Biuro Usług Technicznych, Projektowania i Realizacji Inwestycji - Toruński Klub Technika NOT Sp. z o.o.; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 453312008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 56 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formac

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach (nie mniej niż 60 miesięcy)

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30