Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa parkingu dwupoziomowego na pl. Św. Katarzyny w Toruniu..

Order Newsletter: 1 Position: 370915 (oferta nr 2476127)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-12-18

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa parkingu dwupoziomowego na pl. Św. Katarzyny w Toruniu..

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, tj. projektu architektoniczno-budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, szczegółowej SIWZ na wykonanie robót budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego parkingu dwupoziomowego na placu Św. Katarzyny w Toruniu. Projektowany parking będzie zlokalizowany na części placu (działki nr 133/1 i nr 133/2) - pomiędzy kościołem św. Katarzyny a północną jezdnią. 2. Szacowana ilość miejsc parkingowych: o część podziemna - ok. 150 miejsc, o część nadziemna - ok. 155 miejsc. 3. Dokumentacja winna obejmować: 3.1 Projekt parkingu dwupoziomowego z obiektem kubaturowym podziemnym i płytą parkingu, na której dopuszcza się lokalizację jedynie obiektów związanych z wentylacją parkingu podziemnego powiązanych z małą architekturą i zielenią oraz obiekt dozoru parkingu, organizacją ruchu uwzględniającą mieszany (bezobsługowy i obsługiwany przez inkasenta) pobór opłat za parkowanie oraz monitorowaniem miejsc parkingowych z wykorzystaniem Koncepcji architektonicznej parkingu dwupoziomowego na placu Św. Katarzyny w Toruniu w wariancie najkorzystniejszym ekonomicznie dla Zamawiającego. 3.2 Projekt rozbiórki istniejącej stacji paliw płynnych, wraz ze wszystkimi urządzeniami z nią związanymi, zlokalizowanej w północno-wschodniej części terenu przeznaczonego pod parking. 4. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić fakt, iż docelowo na płycie górnej będzie istniała możliwość organizowania, za zgodą właściciela/użytkownika obiektu, masowych zgromadzeń ludności. 5. Parking winien być wyposażony w bezobsługowy system naliczania i pobierania opłat za parkowanie oraz instalację systemu monitoringu zajętości miejsc parkingowych. 6. Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi, w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, przepisami prawa. 7. Przedmiot zamówienia należy opracować przy uwzględnieniu w szczególności następujących aktów prawnych: 7.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm./. 7.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/. 7.3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) i wszystkich wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 8. Obowiązkiem Wykonawcy projektu będzie ponadto konsultowanie z zamawiającym istotnych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i eksploatacyjnych mających wpływ na koszt inwestycji i eksploatacji. 9. Dokumentacja powinna zostać wykonana w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF i formacie źródłowym. Przedmiar robót i kosztorys ofertowy należy wykonać również w Excelu. 10. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 10.1 Pozyskanie mapy syt.-wys. do celów projektowych; 10.2. Sporządzenie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją; 10.3. Uzyskanie warunków technicznych do projektowania; 10.4. Przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę /Wykonawca przygotuje stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego/. 10.5. Sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia Prace projektowe zostaną poprzedzone opracowaniem przez Wykonawcę koncepcji rozwiązań architektoniczno-budowlanych, która będzie musiała uzyskać akceptację Zamawiającego. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 1. Dokumentacja projektowa budowlana: 1.1. Wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu; 1.2. Projekt architektury; 1.3. Projekt konstrukcji; 1.4. Projekt instalacji sanitarnych; 1.5. Projekt instalacji elektrycznych i monitoringu; 1.6. Projekt rozbiórki stacji paliw; 2. Dokumentacja projektowa wykonawcza: 2.1. Projekt zagospodarowania terenu; a/ branża: architektura; b/ branża: drogi, ukształtowanie terenu i mała architektura; c/ branża: zieleń wraz inwentaryzacją dendrologiczną terenu objętego opracowaniem d/ branża: przyłącza n/n i oświetlenie terenu; e/ branża przyłącza teletechniczne; 2.2. Projekt rozbiórki stacji paliw; 2.3. Projekt konstrukcji z obliczeniami statycznymi; 2.4. Projekt instalacji sanitarnych; 2.5. Projekt wentylacji; 2.6. Projekt instalacji elektrycznych i monitoringu; 2.7. Projekt instalacji niskoprądowych (w tym p.-poż); 2.8. Informacje dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 2.9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego; 2.10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 2.11. Przedmiar robót; 2.12. Kosztorys inwestorski;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712200006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information