Wymiana stolarki okiennej na potrzeby Zespołu Szkół w Korfantowie

Order Newsletter: 1 Position: 345265 (oferta nr 2458121)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2008-12-02

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana stolarki okiennej na potrzeby Zespołu Szkół w Korfantowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stolarki okiennej PCV, przeznaczonej do wbudowania w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie na ul. 3 Maja wraz z demontażem starej stolarki okiennej, montażem nowej i transportem do miejscowości Korfantów, ul. 3 Maja 12. W skład zamówienia wchodzi następujący zakres rzeczowy: a) wykonanie stolarki okiennej PCV z okuciami w ilości 56 kpl (kształt, podział i wymiary wg załączonego schematu); b) dostawa do Korfantowa, ul. 3 Maja 12 łącznie z jej rozładunkiem; c) demontaż istniejącej stolarki okiennej, przewidzianej do wymiany oraz zagospodarowanie (utylizacja) jej we własnym zakresie; d) montaż stolarki PCV w miejscach zdemontowanej stolarki drewnianej wraz z wbudowaniem nowych wewnętrznych nakładek parapetowych z PCV koloru typu marmur z przeznaczeniem do zamontowania na istniejących parapetach kamiennych oraz parapetów okiennych zewnętrznych koloru brązowego z PCV o wymiarach dopasowanych do istniejących otworów okiennych, z uwzględnieniem grubości planowanego ocieplenia elewacji (ok. 15cm); e) uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 2. Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, b) po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń oraz terenu budowy do stanu pierwotnego, demontażu obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 3. Schemat i rysunek dotyczący zamawianej dostawy stanowi załącznik nr 4 SIWZ. 4. Stolarkę należy wykonać i wbudować zgodnie z załączonym schematem, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przy odbiorze zamawianej stolarki należy dostarczyć stosowne aprobaty techniczne oraz wszelkie uzgodnienia niezbędne do wykonania zamówienia, włącznie z dokumentami potwierdzającymi parametry o których mowa niżej (współczynniki, izolacyjność). Stolarka okienna z tworzyw sztucznych winna być koloru białego, jednoramowa z oszkleniem podwójnym o podwyższonej izolacyjności cieplnej. Szyby zewnętrzne bez wewnętrznej folii antywłamaniowej. Stolarka musi spełniać następujące parametry: - współczynnik przenikania ciepła szyb U<1,1 W/m2K - współczynnik przenikania ciepła stolarki U<2,3 W/m2K - współczynnik infiltracji powietrza okien a=0,5 1,0m3 /(m*h*daPa2/3 ) - izolacyjność akustyczna stolarki Rw> 32 dB Przy montażu stolarki należy zwrócić uwagę na: - prawidłowe osadzenie okien, - docieplenie przestrzeni podparapetowej, - wytworzenie szczeliny, dla wypełnienia masą trwale plastyczną pomiędzy ramą okna, a tynkiem zewnętrznej wnęki otworu. UWAGA ! Wymiary podane na schemacie są wymiarami istniejących otworów okiennych. Wykonawca przed terminem złożenia ofert winien zapoznać się ze stanem aktualnym miejsca realizacji zamówienia oraz dokonać dokładnych pomiarów otworów okiennych. Do przygotowanej oferty należy dołączyć proponowane przez wykonawcę wymiary stolarki okiennej PCV, z uwzględnieniem rozdziału, sposobu otwierania skrzydeł, określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ, a także wartości. 5. Przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany w czynnym obiekcie (budynek zespołu szkół), w związku z tym w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z obiektu i jego otoczenia. Istniejąca stolarka drewniana po zdemontowaniu winna być składowana w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom postronnym (np. uczniom). Na 7 dni przed przystąpieniem do robót montażowych w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie należy uzgodnić z dyrektorem placówki harmonogram realizacji prac w poszczególnych pomieszczeniach.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 252341001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information