Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Paderewskiego 5/11 w Toruniu z terminem zapłaty do roku 2017

Order Newsletter: 1 Position: 309375 (oferta nr 2435501)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-11-12

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Paderewskiego 5/11 w Toruniu z terminem zapłaty do roku 2017

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Paderewskiego 5/11 w Toruniu, za które Zamawiający dokona zapłaty do roku 2017 poprzez uregulowanie zobowiązań na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminach i na zasadach określonych w § 6 wzoru umowy. Wykonawca zobowiązany jest przenieść przyszłą wierzytelność wynikającą z umowy, pomniejszoną o kwotę przypadającą do zapłaty w roku 2008, na bank wskazany w ofercie przez Wykonawcę. Wierzytelność ta nie może być przenoszona na inne podmioty ani przez Wykonawcę ani przez bank, który nabył wierzytelność. Wykonawca zobowiązuje się, że najpóźniej do czasu rozpoczęcia robót budowlanych (przejęcia placu budowy) zbędzie wynikającą z umowy wierzytelność na rzecz banku działającego na podstawie i w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a bank wierzytelność tę nabędzie. 1.2. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: budowę budynku sali sportowej ze skrzydłem szatniowym i dydaktycznym połączone łącznikiem na II kondygnacji z obiektem istniejącym wraz z wyposażeniem, mała architekturą, zielenią oraz chodnikami i miejscami parkingowymi. 1.3. Ponadto przedmiotem realizacji jest m.in.: - projekt organizacji placu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ, - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla zrealizowanego obiektu, oznakowanie i wyposażenie w gaśnice pożarowe, - ustanowienie kierownika budowy, - przygotowanie i organizacja placu budowy w tym wykonanie szczelnego ogrodzenia placu budowy z elementów nieprzezroczystych, - wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami, - obsługa geodezji i geologiczna. 1.4. W zakresie umownego terminu zapłaty : 1) W zakresie obejmującym wydłużony termin płatności Wykonawca zapewni możliwość zapłaty przez Zamawiającego kwoty wynikającej z zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur przejściowych i faktury końcowej obejmujących wartość przedmiotu zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT w następujący sposób: a) pierwsza płatność w roku 2008 - na podstawie faktury przejściowej bezpośrednio na rachunek Wykonawcy, b) kolejne płatności - w 18 równych półrocznych ratach począwszy od dnia 15 czerwca 2009 r. do dnia 15 grudnia 2017 roku, na rachunek wskazany przez bank dokonujący wykupu wierzytelności, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6. 2) Wykonawca zobowiązuje się zbyć nie później niż do dnia rozpoczęcia robót budowlanych (przekazania placu budowy) wierzytelność wynikającą z niniejszej umowy, pomniejszoną o kwotę przypadającą, zgodnie z treścią § 6 wzoru umowy, do zapłaty w roku 2008, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6. 3) Zamawiający zobowiązuje się do uznania długu związanego ze sprzedażą wierzytelności do wysokości zafakturowanych robót (na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur) i do dokonania na rzecz banku zapłaty zobowiązania z nich wynikającego w równych 18 półrocznych ratach, jednak nie wyższych niż wysokość wystawionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur przejściowych i faktury końcowej, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6. 4) Zamawiający przedstawi w banku dokonującym wykupu wierzytelności kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do akceptacji faktur. 5) Zamawiający dopuszcza możliwość sprzedaży wierzytelności wynikającej wyłącznie z faktury końcowej, o ile Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji wystawi nie więcej niż 3 faktury przejściowe na kwoty i w terminach (lub wcześniej) określonych poniżej: - I faktura (950.000,00 brutto) - wystawiona do dnia 31 grudnia 2008 r., - II faktura (1/18 ceny ryczałtowej pomniejszonej o 950.000,00 brutto) - wystawiona do dnia 15 czerwca 2009 r., - III faktura (1/18 ceny ryczałtowej pomniejszonej o 950.000,00 brutto) - wystawiona do dnia 15 grudnia 2009 r., z zastrzeżeniem, że terminy zapłaty na nich widniejące nie będą dłuższe niż 30 dni od dnia wystawienia i będą przypadać kolejno na dni: - I faktura - płatność do dnia 31 grudnia 2008 r., - II faktura - płatność na dzień 15 czerwca 2009 r., - III faktura - płatność na dzień 15 grudnia 2009 r. 6) W przypadku, o jakim mowa w pkt 5, faktura IV - końcowa, winna być wystawiona po odbiorze końcowym na kwotę pomniejszoną o płatności przejściowe, z terminem zapłaty uwzględniającym postanowienia umowy ( 18 rat półrocznych ). Fakturę końcową Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w banku do wykupu i uzyskać z banku zapłatę w terminie 30 dni od wystawienia faktury. 7) Niedokonanie przez Wykonawcę sprzedaży wierzytelności i niedostarczenie Zamawiającemu kopii umowy z bankiem w terminie wskazanym w § 1 ust. 4 wzoru umowy, Zamawiający będzie traktował jak odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz na zasadach określonych w § 9 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy. 1.4. Całość prac należy wykonać zgodnie z: wielobranżowym projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz na podstawie oględzin w terenie. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 1.5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i dotyczy przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1 SIWZ. 1.6. Okres gwarancji: na roboty budowlane - 4 lata. na urządzenia i materiały wbudowane przez Wykonawcę - zgodnie z gwarancją producenta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information