Budowa sali koncertowej z łącznikiem dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu wraz ze sfinansowaniem wykonanych prac spłacanych przez Zamawiającego do roku 2013.

Order Newsletter: 1 Position: 308711 (oferta nr 2435170)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-11-12

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa sali koncertowej z łącznikiem dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu wraz ze sfinansowaniem wykonanych prac spłacanych przez Zamawiającego do roku 2013.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa sali koncertowej z łącznikiem dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu wraz ze sfinansowaniem wykonanych prac spłacanym przez Zamawiającego do roku 2013. 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz sprzedaż wierzytelności, jaką będzie miał Wykonawca w stosunku do Zamawiającego z tytułu ich wykonania, w terminie i na warunkach określonych w §1 ust. 5 wzoru umowy. 1.4. Zakres robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia: 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sali koncertowej z łącznikiem dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - budowę budynku sali koncertowej z częścią socjalną i dydaktyczną, połączone łącznikiem na II kondygnacji z obiektem istniejącym, - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, - wykonanie instalacji wod.-kan., - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, - wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, - wykonanie zewnętrznych sieci wod.-kan., - prace związane z zagospodarowaniem terenu: drogi, parkingi, chodniki i zieleń, - dostawę i montaż wyposażenia obiektu. 3) Ponadto przedmiotem realizacji jest m.in.: 1) Projekt organizacji placu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ. 2) Przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie ogrodzenia placu budowy. 3) Wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami. 4) Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego uwzględniającego istniejące obiekty. 5) Obsługa geodezyjna i geologiczna. 6) Zajęcie pasa drogowego. 4) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę Spółka Projektowania Architektonicznego - Sadowski, Sadowska; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin placu budowy. 5) Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 6) Wymagania dot. wykonania robót budowlanych: - Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną. - Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty dla Zamawiającego na odbiór końcowy zadania, w tym dokumentację powykonawczą oraz niezbędne opinie i uzgodnienia do złożenia ich do organu nadzoru budowlanego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Natomiast czynności przed tym organem, związane z uzyskaniem przedmiotowej decyzji, będą już podejmowane przez Zamawiającego we własnym zakresie. - Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie zbindowanej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza: · instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, · dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich dostarczonych, zamontowanych urządzeń, · protokoły z badania materiałów i urządzeń, · dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, · inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji. - Wykonawca zaopatrzy obiekt w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami ( p.poż., sanitarne, bhp ). - Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. - Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). - Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące. - Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno - użytkowym określonym w dokumentacji projektowej. - Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru. - Wyroby budowlane użyte do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, w szczególności: Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z późn. zm.). 7) Przedmiar robót został wręczony Wykonawcy jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego i został zweryfikowany przez Wykonawcę. 8) Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie określonym w projekcie budowlano-wykonawczym, jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac). 1.5. W zakresie sprzedaży wierzytelności i umownych terminów zapłaty: 1) Wykonawca zobowiązuje się, że wynikającą z umowy wierzytelność stanowiącą równowartość wykonanych robót budowlanych, dostawy i montażu wyposażenia (wraz z należnym podatkiem VAT) pomniejszoną o kwotę przypadającą do zapłaty w roku 2008 (zgodnie z treścią § 6 ust.1 pkt 2 lit a) i powiększoną o koszty pieniądza w czasie (koszt dyskonta), zbędzie najpóźniej do czasu rozpoczęcia robót budowlanych (przejęcia placu budowy) na rzecz banku działającego na podstawie i w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (ze zm.), a bank wierzytelność tę nabędzie. 2) Umowa wykupu wierzytelności, o jakiej mowa w pkt 1, zapewni Wykonawcy uzyskanie z banku zapłaty za wystawione faktury przejściowe i końcową (skorygowanej o koszty dyskonta wynikające z umowy wykupu wierzytelności zawartej pomiędzy Wykonawcą i bankiem), w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ich wystawienia i zaakceptowania przez Zamawiającego. 3) Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wszelkich warunków określonych przez bank w zawartej umowie wykupu/dyskonta wierzytelności tak, by termin zapłaty określony w pkt 2 mógł być dotrzymany. 4) Spłata wykupionej przez bank wierzytelności realizowana będzie przez Zamawiającego w wartości nominalnej wynikającej z wystawionych faktur w 20 równych kwartalnych ratach począwszy od dnia 15 marca 2009 r. do dnia 15 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem pkt 7 i 8. 5) Zamawiający zobowiązuje się, że uzna dług związany ze sprzedażą wierzytelności do wysokości zafakturowanych robót (na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur) i do dokonania na rzecz banku zapłaty wynikającego z nich zobowiązania w równych 20 kwartalnych ratach, jednak nie wyższych niż wysokość wystawionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur przejściowych i faktury końcowej, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8. 6) Na żądanie banku dokonującego wykupu wierzytelności Zamawiający przedstawi kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do akceptacji faktur, złoży oświadczenie o przyjęciu długu i zaakceptowaniu harmonogramu spłaty uwzględniającego warunki niniejszej umowy oraz udostępni dane pozwalające na ocenę jego sytuacji finansowej. 7) Zamawiający dopuszcza możliwość sprzedaży wierzytelności wynikającej wyłącznie z faktury końcowej, o ile Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji wystawi nie więcej niż 5 faktur przejściowych na kwoty i w terminach (lub wcześniej) określonych poniżej: - I faktura (970.000,00 brutto) - wystawiona do dnia 29 grudnia 2008 r., - II faktura (1/20 ceny ryczałtowej pomniejszonej o 970.000,00 brutto) - wystawiona do dnia 15 marca 2009 r., - III faktura (1/20 ceny ryczałtowej pomniejszonej o 970.000,00 brutto) - wystawiona do dnia 15 czerwca 2009 r., - IV faktura (1/20 ceny ryczałtowej pomniejszonej o 970.000,00 brutto) - wystawiona do dnia 15września 2009 r., - V faktura (1/20 ceny ryczałtowej pomniejszonej o 970.000,00 brutto) - wystawiona do dnia 15 grudnia 2009 r., z zastrzeżeniem, że terminy zapłaty na nich widniejące nie będą dłuższe niż 30 dni od dnia wystawienia i będą przypadać kolejno na dni: - I faktura - płatność do dnia 31 grudnia 2008 r., - II faktura - płatność na dzień 15 marca 2009 r., - III faktura - płatność na dzień 15 czerwca 2009 r., - IV faktura - płatność na dzień 15września 2009 r ., - V faktura - płatność na dzień 15 grudnia 2009 r.. 8) W przypadku, o jakim mowa w pkt. 7, należność za faktury przejściowe Zamawiający ureguluje bezpośrednio na rachunek Wykonawcy. Fakturę VI - końcową Wykonawca wystawi po odbiorze końcowym na kwotę pomniejszoną o płatności przejściowe i w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wystawienia, przedstawi w banku do wykupu i uzyska zapłatę. Zamawiający zrealizuje spłatę wykupionej i zdyskontowanej przez bank wierzytelności w terminach zgodnych z postanowieniami wzoru umowy, tj. w wartości nominalnej, w pozostałych 16 ratach kwartalnych. 9) Niedokonanie przez Wykonawcę sprzedaży wierzytelności i niedostarczenie Zamawiającemu kopii umowy z bankiem w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 pkt 1, wzoru umowy Zamawiający będzie traktował jako podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.6. Okres gwarancji: na roboty budowlane - 4 lata. na urządzenia i materiały wbudowane przez Wykonawcę - zgodnie z gwarancją producenta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 392 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 100000zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30