Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury oraz zagospodarowania fosy przy ul. Przedzamcze 11/15 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 253773 (oferta nr 2400282)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-10-07

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury oraz zagospodarowania fosy przy ul. Przedzamcze 11/15 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury oraz zagospodarowania fosy przy ul. Przedzamcze 11/15 w Toruniu. 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - prace remontowe, modernizacyjne i adaptacyjne wewnątrz obiektu, - odnowienie elewacji, - zagospodarowanie fosy otaczającej budynek, - prace wynikające z przepisów przeciwpożarowych. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określają następujące dokumenty: 1) Wytyczne użytkownika zawarte w piśmie znak MDK.S.0717-22/08 z dnia 09.04.2008 r. - zał. nr 1 do umowy, z tym, że: i. w pkt. I. (Na zewnątrz budynku) - wyłączona poz. nr 2 - zakres utwardzenia fosy ii. w pkt. I. (Na zewnątrz budynku) - wyłączona poz. nr 4 iii. w pkt. I. (Na zewnątrz budynku) - wyłączona poz. nr 5 iv. w pkt. II (Piwnice) - wyłączona poz. nr 9 2) Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku, opracowana przez inż. Franciszka Kośnika - zał. nr 2 do umowy, 3) Postanowienie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu znak WZ-5595/64/08 z dnia 21.04.2008 r. - zał. nr 3 do umowy, 4) Dokumentacja archiwalna obiektu w posiadaniu użytkownika. 3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: I. Dokumentacja projektowa budowlana zawierająca wszystkie elementy dokumentacji projektowej wykonawczej: 1) projekt zagospodarowania terenu: - branża: architektura - ogrodzenie, - branża sanitarna - odwodnienie fosy, 2) projekt architektury, 3) projekt konstrukcji, 4) projekt instalacji sanitarnych (wod.-kan., ciepłej wody, wentylacji), 5) projekt instalacji elektrycznych (elektrycznych, oświetleniowych, gniazd wtykowych, przeciwporażeniowych, tablice rozdzielcze, odgromowa), 6) projekty instalacji niskoprądowych (teletechniczna, komputerowa, przeciwpożarowa, monitoringu, antywłamaniowa), 7) projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych, 8) inne opracowania wynikające z warunków technicznych dostawców mediów, 9) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 10) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku, 11) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf ), 12) kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna w formatach pdf i ath, 13) przedmiary robót + wersja elektroniczna w formatach pdf i ath, 14) zbiorcze zestawienie kosztów budowy w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, wynikających z umów przyłączeniowych, rozbiórek istniejących obiektów i innych, 15) dokumentacja projektowo budowlano-wykonawcza dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie pdf. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 3) uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 4) przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 6. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 wzoru umowy, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego i w oparciu o katalogi, np. Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie Wydziału Geodezji i Kartografii UMT w zakresie zapewniającym bezkolizyjne położenie projektowanej inwestycji, a także uzgodnienie z użytkownikiem całości zaprojektowanych rozwiązań, 3) posiadać komplet wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów - zgody właścicieli działek na wejście wykonawcy robót na ich teren w celu realizacji projektowanej inwestycji (w tym zgoda Miejskiego Zarządu Dróg na okresowe zajęcie pasa drogowego w celu realizacji inwestycji), wymagane zgody właścicieli działek i obiektów sąsiadujących z projektowaną inwestycją, wydane dla Gminy Miasta Toruń, 4) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odwodnienia wykopów i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się następująco: I etap - tj. kompletna dokumentacja projektowa dla zakresu robót do wykonania w bieżącym roku, obejmujących: - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - odgrzybianie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic, - wymianę instalacji elektrycznej piwnic, - zabezpieczenie p.poż. elementów drewnianych i wymianę elementów wygłuszających, palnych obiektu - nie później niż 4 tygodnie od daty podpisania umowy, II etap - tj. kompletna dokumentacja projektowa dla pozostałego zakresu robót wraz z pozostałymi opracowaniami objętymi przedmiotem umowy - nie później niż do 10 grudnia 2008 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742220001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30