Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa dźwigu osobowego przy ścianie zewnętrznej budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej 15/17 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 252053 (oferta nr 2399132)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-10-06

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa dźwigu osobowego przy ścianie zewnętrznej budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej 15/17 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie (GRI) dźwigu osobowego przy ścianie zewnętrznej budynku Planetarium przy ul. Franciszkańskiej 15/17 w Toruniu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej - projektu budowlanego (zawierającego wszystkie elementy projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych) - w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych, 2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych i uzgodnień dla wykonania zadania wraz z zagospodarowaniem terenu objętego opracowaniem (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania oraz innych wynikających z opracowania), 3) kompleksową budowę dźwigu osobowego ze wszystkimi robotami towarzyszącymi, zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz oddaniem obiektu do użytkowania, 3. Ponadto przedmiotem zamówienia jest: 1) Projekt organizacji placu budowy, 2) Przygotowanie i organizacja placu budowy w tym niezbędnego ogrodzenia, 3) Wykonanie zasilania energetycznego i zaopatrzenia w wodę placu budowy wraz z licznikami i kanalizacji wraz z zabezpieczeniem usunięcia odpadów, 4) Obsługa geodezyjna i geologiczna. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.- wys. w skali 1:500 z aktualizacją dla celów projektowych, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (opracowanie wykonane przez mgr inż. Zbigniewa Wysockiego), stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Całość przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, a także na podstawie oględzin terenu budowy. 7. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego i w oparciu o katalogi, np. Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie Wydziału Geodezji i Kartografii UMT w zakresie zapewniającym bezkolizyjne położenie projektowanej inwestycji, a także uzgodnienie z użytkownikiem całości zaprojektowanych rozwiązań, 3) posiadać komplet wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów - zgody właścicieli działek na wejście wykonawcy robót na ich teren w celu realizacji projektowanej inwestycji (w tym zgoda Miejskiego Zarządu Dróg na okresowe zajęcie pasa drogowego w celu realizacji inwestycji), wymagane zgody właścicieli działek i obiektów sąsiadujących z projektowaną inwestycją, wydane dla Gminy Miasta Toruń, 4) posiadać uzgodnienia projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego z Miejskim Konserwatorem Zabytków, 5) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odwodnienia wykopów i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania, 6) zawierać część kosztową - opracowany kosztorys inwestorski (w 1 egz.) 8. Okres gwarancji: na roboty budowlane - 4 lata. na urządzenia i materiały wbudowane przez Wykonawcę - zgodnie z gwarancją producenta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742220001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 84 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 4000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30