Budowa kortów tenisowych etap I część I przy ul. Przy Skarpie w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 233553 (oferta nr 2387656)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2008-09-24

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa kortów tenisowych etap I część I przy ul. Przy Skarpie w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot umowy obejmuje m.in. następujący zakres prac: I. Infrastruktura podziemna: 1) przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia, 2) przyłącze i instalacja zewnętrzna wodociągowa, 3) przyłącze i instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej, 4) przyłącze i instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej (bez odprowadzenia wód deszczowych z projektowanej hali), 5) oświetlenie terenu z kortem centralnym i turniejowym (bez oświetlenia kortów treningowych). II. Infrastruktura i obiekty naziemne: 1) trybuny przenośne 348 miejsc, 2) ogrodzenie terenu i boisk, 3) wykonanie dróg, parkingów, chodników, boisk, 4) wykonanie wycinki drzewostanu, 5) nasadzenia drzewostanu, 6) prowadzenie prac pielęgnacyjnych przez okres 3 lat dla nasadzonego drzewostanu w zakresie i terminach określonych w harmonogramie prac pielęgnacyjnych. Uwaga: Budowa budynku administracyjno-socjalnego będzie realizowana równolegle na podstawie ogłoszenia odrębnego przetargu. 2. Ponadto przedmiotem realizacji jest m.in.: 1) Projekt organizacji placu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ. 2) Ustanowienie kierownika budowy. 3) Wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami. 4) Obsługa geodezyjna. 3. Całość prac należy wykonać zgodnie z: wielobranżowym projektem budowlanowykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie oględzin w terenie. 4. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie 5. Okres gwarancji: na roboty budowlane - 4 lata. na urządzenia i materiały wbudowane przez Wykonawcę - zgodnie z gwarancją producenta. 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i dotyczy przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1 SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 45000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30