Wykonanie prac remontowych w piwnicach budynku Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 446512 (oferta nr 2360025)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-12-30

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie prac remontowych w piwnicach budynku Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: Wykonanie prac remontowych w piwnicach budynku Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac : - prace osuszeniowo-odgrzybieniowe, -roboty tynkarsko-malarskie, -wymianę posadzki w części pomieszczeń. - wymianę opraw oświetleniowych, gniazd i łączników. 1.3.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi zestawienie potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i nakładów pracy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę Firma Usługowo - Handlowa ALMAKO - Zbigniew Kotlarek), obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.4.Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w kosztorysie ofertowym. 1.5.Przedmiar robót zweryfikowany przez Wykonawcę i jako kosztorys ofertowy Wykonawcy zawierający ceny jednostkowe stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.. 1.6.Jeżeli w kosztorysie ofertowym Wykonawcy nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac uzupełniających lub dodatkowych). Wykonawca nie może wykonać prac uzupełniających i dodatkowych bez uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wykonanie prac uzupełniających lub uzależnić ich wykonanie od sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu obejmującego zakres tych prac. 1.5. Gwarancja Termin gwarancji wynosi 4 lata i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information