wykonanie dokumentacji projektowej pn.Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO na cele biurowe przy ul. Jęczmiennej 23 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 420562 (oferta nr 2336109)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-12-07

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie dokumentacji projektowej pn.Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO na cele biurowe przy ul. Jęczmiennej 23 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO na cele biurowe przy ul. Jęczmiennej 23 w Toruniu (dz. 208, 211, 308 - obręb 15). 2. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona z uwzględnieniem etapowania realizacji prac remontowych: 1) Etap I winien obejmować: - wymianę dachu wraz z remontem konstrukcji więźby, - elewację budynku wraz z obróbkami, stolarką, instalacją odgromową, - klatki schodowe, - zagospodarowanie terenu, - instalacje wewnętrzne rozprowadzające dla całego budynku, - instalacje wewnętrzne część po ZSO, - pomieszczenia w tym wspólne po ZSO, - instalacje w części Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej, 2) Etap II winien obejmować: - instalacje wewnętrzne część po Poradni Pedagogiczno Psychologicznej, - pomieszczenia w części j.w. 3. Z zakresu dokumentacji projektowej wyłącza się pomieszczenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej uzupełnione o pomieszczenia dawnej biblioteki szkolnej wraz z wydzieloną komunikacją do tych pomieszczeń (za wyjątkiem instalacji wewnętrznych związanych technicznie w tym pionów instalacyjnych). 4. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt koncepcyjny, 2) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu oraz infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu, 3) aranżacja wnętrz z tzw. pierwszym wyposażeniem, 4) ekspertyza p.poż., 5) opinia mykologiczna, 6) opinia kominiarska, 7) inwentaryzacja i program konserwatorski, jeśli będą wymagane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 8) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 9) przedmiar robót, 10) kosztorys inwestorski z uwzględnieniem etapowania zadania, 11) ZZK inwestycji (wszystkie szacowane koszty związane projektowaniem, realizacją, pierwszym wyposażeniem, umowami przyłączeniowymi, nadzorem autorskim i inwestorskim oraz inne związane z realizacją zadania), 12) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 13) wszystkie opracowania w 6 egz. - wersja papierowa, 14) wymagana wersja elektroniczna wszystkich opracowań w formacie pdf, doc., dwg, ath w 2 egz. (oddzielnie kosztorysy inwestorskie w formacie ath oraz oddzielnie w formacie pdf). 5. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 3) uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 4) przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o warunkach zabudowy i zmianie sposobu użytkowania obiektu, środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia oraz innych wymaganych przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 5) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. 6. Podstawę realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będą: 1) Inwentaryzacja budowlana (oprac. DIMBUD Toruń wrzesień 2009), 2) Program użytkowy (oprac. DIMBUD Toruń wrzesień 2009). 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami obowiązującymi w dniu składania wniosków o wszystkie wymagane decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 4 wzoru umowy, na podstawie oględzin terenu inwestycji. 8. Do obowiązków wykonawcy należy też weryfikacja wszystkich otrzymanych materiałów, dokonanie wizji w terenie oraz ewentualne uzupełnienie w zakresie wymaganym do wykonania projektu. 9. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w np. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosków o wszystkie wymagane decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 4 wzoru umowy, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym w tym uzgodnienie z planowanymi użytkownikami całości zaprojektowanych rozwiązań (w tym przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń jak i projektowanego wyposażenia), 3) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712400002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30