Wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych modernizacji obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia w celu dostosowania ich do wymagań dotyczących ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej: Zespół Szkół nr 26, Zespół Szkół nr 1, Ze

Order Newsletter: 1 Position: 365154 (oferta nr 2282107)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-10-19

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych modernizacji obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia w celu dostosowania ich do wymagań dotyczących ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej: Zespół Szkół nr 26, Zespół Szkół nr 1, Ze

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych modernizacji obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia w celu dostosowania ich do wymagań dotyczących ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej, wyszczególnionych poniżej: 1) Zespół Szkół nr 26 - 2 budynki przy ul. Buszczyńskich 11 i Kosynierów Kościuszkowskich 11, 2) Zespół Szkół nr 1, ul. Wojska Polskiego 47a, 3) Zespół Szkół nr 2, ul. Rydygiera 12a, 4) Zespół Szkół nr 5, ul. Kard. Wyszyńskiego 1/5, 5) Zespół Szkół nr 10, Pl. Św. Katarzyny 9, 6) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6, 7) Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, ul. Św. Józefa 26, 8) Zespół Szkół Samochodowych, ul. Grunwaldzka 25b, 9) Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Batorego 43/49. Materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu umowy są: decyzje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu: · decyzja znak MR-5580-70/3/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.- dla Zespołu Szkół nr 26, ul. Buszczyńskich 11, · decyzja znak MR-5580-64/3/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r.-dla Zespołu Szkół nr 26, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11, · decyzja znak MR-5580/3-127-3/07 z dnia 26 listopada 2007 r.- dla Zespołu Szkół nr 1, ul. Wojska Polskiego 47a, · decyzja znak MR-5580/3-128-4/07 z dnia 28 listopada 2007 r. - dla Zespołu Szkół nr 2, ul. Rydygiera 12a, · decyzja znak MR-5580/3-128-3/07 z dnia 28 listopada 2007 r. - dla Zespołu Szkół nr 2, ul. Rydygiera 12a, · decyzja znak MR-5580/3-130-3/07 z dnia 30 listopada 2007 r. - dla Zespołu Szkół nr 5, ul. Kard. Wyszyńskiego 1/5, · decyzja znak MR-5580/3-136-3/07 z dnia 05 grudnia 2007 r. - dla Zespołu Szkół nr 10, Pl. Św. Katarzyny 9, · decyzja znak MR-5580-44/3/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. - dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6, · decyzja znak MR-5580-44/5/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. - dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6, · decyzja znak MR-5580/3-132-3/07 z dnia 05 grudnia 2007 r. - dla Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, ul. Św. Józefa 26, · decyzja znak MR-5580/3-133-3/07 z dnia 05 grudnia 2007 r. - dla Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Grunwaldzka 25b, · decyzja znak MR-5581-24/3/08 z dnia 08 lipca 2008 r. - dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Batorego 43/49, · decyzja znak MR-5580-59/3/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r. - dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Batorego 43/49. dokumentacje archiwalne obiektów - w posiadaniu placówek oświatowych (w razie braku dokumentacji archiwalnych obiektów w placówkach oświatowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać stosowną inwentaryzację do celów projektowania). Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje: kompleksowe wielobranżowe dokumentacje modernizacji obiektów wyszczególnionych w pkt. 1. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (odrębnie dla poszczególnego obiektu): · Wielobranżowe projekty budowlane z wszystkimi elementami projektów wykonawczych. · Ekspertyzy techniczne oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. · Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. · Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+ wersja elektroniczna ( format pdf ). · Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna w formatach pdf i ath . · Przedmiary robót + wersja elektroniczna w formatach pdf i ath. · Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, wynikających z umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych. · Dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf. · Inne opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych. Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, 3) w razie potrzeby uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 4) przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne (w tym decyzję o pozwoleniu na budowę, o ile będzie wymagana) lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego). Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową. Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego i w oparciu o katalogi, np. Sekocenbud, posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw p.poż., zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 743200004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30