Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Wyszyńskiego w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 347166 (oferta nr 2267561)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-10-06

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Wyszyńskiego w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Wyszyńskiego w Toruniu. 1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej PCV i ALU w budynkach szkoły wraz z wymianą parapetów wewnętrznych, bez wymiany parapetów zewnętrznych oraz zmniejszenie otworów okiennych do wielkości zgodnie z dokumentacją projektową. (Uwaga: Obiekt w przyszłym roku zostanie docieplony). 1.3.Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę THERMOPROJEKT s.c. J. Winogrodzki, R. Karczewski; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w zał. nr 1 do SIWZ) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.4.Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Gwarancja Termin gwarancji wynosi 4 lata i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla stolarki okiennej i drzwiowej - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 49 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a) pieniądzu - na k

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30