Świadczenie usług doręczania przesyłek pocztowych dla MOPS w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 141367 (oferta nr 226272)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-07-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług doręczania przesyłek pocztowych dla MOPS w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: I część zamówienia Przedmiotem zamówienia w zakresie części pierwszej jest świadczenie usług pocztowych, szczegółowo opisanych w załączniku do formularza ofertowego - I część zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. II cześć zamówienia Przedmiotem zamówienia w zakresie części drugiej jest świadczenie usług pocztowych, szczegółowo opisanych w załączniku do formularza ofertowego - II część zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, na terenie: a) krajów europejskich, wraz z Cyprem, b) Federacji Rosyjskiej, c) Izraela. W przypadku wysyłania, przez Zamawiającego, przesyłek niewymienionych w załącznikach do formularza ofertowego podstawą do ustalenia kosztów wysyłki będzie aktualny cennik Wykonawcy. Warunki realizacji zamówienia, wspólne dla obu części zamówienia. 1. Przesyłki będą nadawane przez niżej wymienione komórki organizacyjne Zamawiającego w Krakowie: 1) Filia nr 1 MOPS, ul. Rzeźnicza 2, 2) Filia nr 2 MOPS, ul. Radzikowskiego 37, 1) Filia nr 3 MOPS, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 2) Filia nr 4 MOPS, os. Szkolne 34, 3) Filia nr 5 MOPS, ul. Praska 52, 4) Filia nr 6 MOPS, ul. Dietla 64, 5) Filia nr 7 MOPS, al. Słowackiego 46, 6) Filia nr 8 MOPS, ul. Jerzmanowskiego 37, 7) Filia nr 9 MOPS, os. Teatralne 24, 8) Dział Pomocy Bezdomnym MOPS, os. Teatralne 24, 9) Dział Rodzin Zastępczych MOPS, os. Teatralne 24, 10) Działy Centralne MOPS, ul. Józefińska 14, 11) Klub Integracji Społecznej MOPS, os. Górali 19. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez podmiot posiadający wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. 3. Zamawiający będzie uiszczał opłaty z dołu dla następujących rodzajów i kategorii przesyłek: a) przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne i priorytetowe - krajowe i zagraniczne, b) przesyłki listowe rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe, wraz z usługami komplementarnymi - krajowe i zagraniczne, c) krajowe i zagraniczne paczki pocztowe i krajowe paczki pocztowe - ekonomiczne i priorytetowe, wraz z usługami komplementarnymi, d) przesyłki zwracane do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. 4. Podział przesyłek na gabaryty oparty jest na następujących zasadach: a) gabaryt A - gdy żaden z wymiarów nie przekracza: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm, b) gabaryt B - suma wymiarów maksimum 900 mm, a największy wymiar nie przekracza 600 mm. 5. Zamawiający będzie umieszczał na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki na stronie adresowej. 6. Zamawiający będzie umieszczał na przesyłkach pocztowych oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty w postaci nadruku na kopercie o treści ustalonej z Wykonawcą. 7. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego pakowania przesyłek. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z własnych wzorów druku potwierdzenia odbioru. 9. Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości nadawanych przesyłek w zakresie określonym w wykazie przesyłek stanowiącym załącznik do formularza ofertowego oraz zamawiania przesyłek spoza wykazów wg aktualnego cennika usług Wykonawcy, do maksymalnej kwoty wynagrodzenia. 11. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego będą dostarczane przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju - dotyczy I części zamówienia i za granicą - dotyczy II części zamówienia. 12. Usługi realizowane będą we wszystkie dni robocze. Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu odbioru ich od Zamawiającego, bez względu na to, czy w siedzibie Zamawiającego, czy w placówce Wykonawcy. 13. Podstawą obliczenia należności, będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym. 14. W przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe, w czasie trwania umowy, wykonawca zastosuje obowiązujący podatek VAT i odpowiednio zmieni ceny brutto. 15. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w formie odpowiadającej wymogom dla danego rodzaju przesyłek pocztowych, określonym w: a) ustawie z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1529), b) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U z 2013 roku, poz. 545). Warunki dodatkowe: 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby komórek organizacyjnych, wymienionych w rozdziale II, ust. 1 Warunków realizacji zamówienia, wspólnych dla obu części zamówienia w zależności od sytuacji organizacyjnej Zamawiającego. Ewentualna zmiana umowy nastąpi w formie pisemnego aneksu. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresów siedzib komórek organizacyjnych, o których mowa w rozdziale II, ust. 1 Warunków realizacji zamówienia, wspólnych dla obu części zamówienia 3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoją najbliższą dla nowej lokalizacji Zamawiającego placówkę, w której Zamawiający może dostarczać przesyłki, lub rozszerzyć odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego o nową lokalizację. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin odbioru przesyłek w przypadku, gdy Wykonawca będzie odbierał przesyłki w lokalu Zamawiającego, 5. Zamawiający wymaga, aby placówki Wykonawcy, w których Zamawiający będzie mógł nadawać przesyłki były zlokalizowane w odległości nie większej niż 2 km od lokali Zamawiającego, o których mowa w ust.1. W przypadku nie spełnienia w/w wymogu, Wykonawca będzie odbierał przesyłki we własnym zakresie i na własny koszt z lokali, o których mowa w ust. 1 rozdziału II, Warunki realizacji zamówienia, wspólne dla obu części zamówienia. W celu weryfikacji odległości, Zamawiający posłuży się stroną internetową www.mapa.targeo.pl. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada placówek przyjmujących przesyłki na terenie Krakowa, Zamawiający dopuszcza możliwość odbierania przez pracownika Wykonawcy przesyłek ze wszystkich lokali Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 rozdziału II, Warunki realizacji zamówienia, wspólne dla obu części zamówienia. z zastrzeżeniem postanowień ust. pkt. 3 powyżej. 7. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada placówek, których lokalizacje spełniają wymóg, o którym mowa w ust. 5 warunków dodatkowych siwz zobowiązany jest do odbioru przesyłek z wszystkich lokalizacji Zamawiającego wskazanych w ust. 1 warunków realizacji zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 15:30. 8. w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje placówkami, które spełniają wymagania, o których mowa w ust. 5 warunków dodatkowych siwz, to w wyznaczonej placówce zlokalizowanej do 2 km od lokalizacji Zamawiającego, wskazanych w ust. 1 warunków realizacji zamówienia, ma obowiązek przyjąć przesyłki od Zamawiającego codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 co najmniej do godziny 18:00. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę placówek spełniających wymóg, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 9. W przypadku, gdy adresat jest nieobecny, a rodzaj przesyłki wymaga osobistego doręczenia adresatowi, Wykonawca zobowiązany jest pozostawić adresatowi informacje o takiej przesyłce i umożliwić mu odbiór przesyłki w oznakowanych punktach odbioru przesyłek na terenie całego kraju, czynnych codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach co najmniej od 9:00 do 18:00. Punkty odbioru winny znajdować się w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania adresata. W granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków Wykonawca zobowiązany jest umożliwić adresatom odbiór przesyłek w oznakowanych punktach odbioru przesyłek, czynnych w dni robocze w godzinach od 9:00 do 18:00 zlokalizowanych alternatywnie: 1) dojazd od adresata do punktu jest możliwy jedną linią komunikacji miejskiej (bez przesiadek) albo, 2) dojazd od adresata do punktu jest możliwy komunikacją miejską w ciągu maksimum 20 minut (Zamawiający będzie sprawdzał spełnienie przez Wykonawców tego warunku korzystając z wyszukiwarki połączeń zamieszczonej na stronie www.mpk.krakow.pl) albo, 3) Wykonawca posiada minimum 4 punkty odbioru przesyłek na terenie każdej dzielnicy, zgodnie z podziałem administracyjnym Miasta Krakowa dokonanym uchwałą nr XXI/143/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 1991 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie dzielnic miejskich, przy czym Wykonawca ma organizować odbiór przesyłek adresatom w najbliższej posiadanej placówce biorąc pod uwagę miejsce adresata. Żadna spośród 4 placówek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie może być usytuowana na terenie tego samego osiedla lub zwyczajowych jednostek urbanistycznych (podział vide: www.wikipedia.pl) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz placówek w Krakowie, z podaniem dokładnego adresu i nazwy placówki.10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo przesyłek, odpowiednio przeszkoloną kadrę do odbioru, doręczania, segregowania i wydania przesyłki w punkcie odbioru. 11. Wykonawca odpowiada za nieterminowe nadanie przesyłki, jej zagubienie lub dostanie się w niepowołane ręce. 12. Wykonawca doręcza pisma osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Pisma mogą być doręczone również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w zdaniu 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, Wykonawca doręcza pisma w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania. W razie niemożności doręczenia pisma wykonawca, pozostawia zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie do siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienie zawiadomienia, Wykonawca umieszcza w oddawczej skrzynce pocztowej, lub gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. Informacja ta ma zawierać adres i nazwę punktu oraz godziny w jakich adresat może odebrać przesyłkę. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostawia powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia. Jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk uprawnionych do odbioru pism. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo i przyczynę braku jej podpisu. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć zamawiającemu dokument potwierdzający doręczenie przesyłki lub dokumenty potwierdzający, że doręczenie przesyłki nie było możliwe (po dwukrotnym nie podjęciu przesyłki w wyznaczonym terminie przez adresata). 13. 2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury dla każdej komórki organizacyjnej Zamawiającego, o której mowa w §3 ust. 1, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże faktury VAT Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od daty jej wystawienia termin płatności ulega wydłużeniu o ilość dni opóźnienia w doręczeniu faktury VAT. W przypadku, gdy Wykonawca doręczy Zamawiającemu nieprawidłowo wystawioną fakturę, Zamawiający wezwie go do usunięcia stwierdzonych uchybień lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. W takim przypadku zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 641100000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information