Wykonanie prac remontowych na zieleńcu pomiędzy ul. Al. Jana Pawła II, Bulwar Filadelfijski, Al. 500-lecia i Chopina w Toruniu - I etap obejmujący rejon wzdłuż muru obronnego i Strugi Toruńskiej, tj.: roboty ziemne i rozbiórkowe oraz ułożenie nowej nawier

Order Newsletter: 1 Position: 324374 (oferta nr 2250709)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-09-18

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie prac remontowych na zieleńcu pomiędzy ul. Al. Jana Pawła II, Bulwar Filadelfijski, Al. 500-lecia i Chopina w Toruniu - I etap obejmujący rejon wzdłuż muru obronnego i Strugi Toruńskiej, tj.: roboty ziemne i rozbiórkowe oraz ułożenie nowej nawier

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie prac remontowych na zieleńcu pomiędzy ul. Al. Jana Pawła II, Bulwar Filadelfijski, Al. 500-lecia i Chopina w Toruniu - I etap obejmujący rejon wzdłuż muru obronnego i Strugi Toruńskiej, tj.: roboty ziemne i rozbiórkowe oraz ułożenie nowej nawierzchni alejek (331,4 m2), zjazdu (176,3 m2) i schodów terenowych, wykonanie balustrady i remont fragmentu murka oporowego z piaskowca, kształtowanie terenów zieleni Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) rozbiórki i demontaże, w tym: 1) rozbiórkę fragmentu nawierzchni alejek i podbudowy, 2) rozbiórkę stopni schodów z krawężników betonowych, 3) rozbiórkę nawierzchni zjazdu z trylinki 4) rozbiórkę płyt z piaskowca na istniejącym murku 5) wywiezienie i utylizacja gruzu, 2) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na łącznej powierzchni - 507,7 m2 oraz wykonanie schodów terenowych, w tym: a) wykonanie robót ziemnych, b) wykonanie podbudowy, c) wykonanie obrzeży, nawierzchni i schodów, 3) wykonanie balustrady stalowej - 57,2 m oraz remontu murka oporowego na powierzchni 22 m2, w tym: a) czyszczenie murów gładkich, b) uzupełnienie okładziny na istniejącym murku z płyt piaskowca, c) wykonanie balustrad stalowych z pochwytem stalowym zakotwiczonych w betonowych stopach fundamentowych 4) roboty ziemne i kształtowanie terenów zieleni, w tym : a) ukształtowanie skarp i nasypów b) umocnienie skarp c) wykonanie trawników dywanowych - 750 m2 Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę Biuro ANIMAR - Anna Czyżniewska, z siedzibą w Toruniu przy ul. Szarych Szeregów 3A/15) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 28 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30