Adaptacja i modernizacja budynku tzw. Hotel LIPSK przy ul. Działowskiego 8 w Toruniu na cele mieszkaniowe

Order Newsletter: 1 Position: 322054 (oferta nr 2249049)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-09-17

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Adaptacja i modernizacja budynku tzw. Hotel LIPSK przy ul. Działowskiego 8 w Toruniu na cele mieszkaniowe

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. 1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji i modernizacji budynku tzw. Hotel Lipsk przy ul. Działowskiego 8 w Toruniu na cele mieszkalne i usługowe, działka nr 61/2 obręb 52. 1.2.Założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: - Adaptacja obejmuje obiekt projektowany jako hotel robotniczy, obecnie przystosowany przez lokatorów na mieszkania. W parterze budynku znajdują się lokale usługowe. - Budynek jest obiektem pięciokondygnacyjnym z podpiwniczeniem, dach płaski. - Przewidywana powierzchnia usługowa ok. 3820 m². - Obiekt ma zapewnione zaopatrzenie we wszystkie niezbędne media. - Założeniem Zamawiającego jest uzyskanie maksymalnej z możliwych liczby mieszkań przy zachowaniu niezbędnych funkcji towarzyszących. Planowane są mieszkania jedno i dwupokojowe. - Przewidywane są mieszkania komunalne i socjalne w proporcji: 70% - lokale mieszkalne, 30% - lokale socjalne. - Wstępnie Wykonawca przedstawi szczegółową koncepcję rozwiązań architektoniczno-budowlanych (w dwóch wariantach zagospodarowania budynku - z lokalami usługowymi w parterze budynku i rezygnacją z nich; wraz z ekspertyzą budowlaną i wstępnymi wycenami obu rozwiązań wariantowych), 1.3. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - kompleksową dokumentację wielobranżową budynku, - zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją i uzbrojeniem. 1.4. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: I) Projekty budowlane: - Wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu, - Projekt architektury, - Projekt konstrukcji, - Projekt instalacji sanitarnych, - Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych, - Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych. II) Projekty wykonawcze i pozostałe opracowania dokumentacji projektowej: 1) Projekt zagospodarowania terenu: - branża: architektura, - branża: drogi, ukształtowanie terenu i mała architektura - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - branża:zieleń - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z inwentaryzacją dendrologiczną terenu objętego opracowaniem z wycinką drzew i krzewów wraz z naliczeniem odszkodowania za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian, - oraz w razie konieczności opracowanie: - branża: przyłącza (sieci) wodnokanalizacyjne- projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - branża: oświetlenie terenu - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - branża: przyłącza teletechniczne - projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) Projekt architektury wraz z kolorystyką, 3) Projekt konstrukcji z obliczeniami statycznymi, 4) Projekt instalacji sanitarnych(wod.-kan., c.o., ciepłej wody, kanalizacji deszczowej, gazowej ), 5) Projekt instalacji elektrycznych (elektrycznych, oświetleniowych, gniazd wtykowych, przeciwporażeniowych, tablice rozdzielcze, odgromowej ), 6) Projekty instalacji niskoprądowych, 7) Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych, 8) Inne opracowania wynikające z warunków technicznych dostawców mediów, 9) Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 10) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku, 11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( wszystkie branże )+ wersja elektroniczna ( format pdf ), 12) Kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna ( format pdf i ath ), 13) Przedmiary robót + wersja elektroniczna ( format pdf i ath), 14) Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, w tym:wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, wynikających z umów przyłączeniowych, wyposażenia, rozbiórek istniejących obiektów, wycinki drzew i innych, 15) Dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, 16) Inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 1.5. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 3) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (w razie potrzeby), 4) uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przygotowanie wniosku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o dostosowanie obiektu do celów mieszkalno-usługowych. 1.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową. 1.7. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego i w oparciu o katalogi, np. Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie Wydziału Geodezji i Kartografii UMT w zakresie zapewniającym bezkolizyjne położenie projektowanej inwestycji, 3) posiadać komplet wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów - zgody właścicieli działek na wejście wykonawcy robót na ich teren w celu realizacji projektowanej inwestycji (w tym zgoda Miejskiego Zarządu Dróg na okresowe zajęcie pasa drogowego w celu realizacji inwestycji), wymagane zgody właścicieli działek i obiektów sąsiadujących z projektowaną inwestycją, wydane dla Gminy Miasta Toruń, 4) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odwodnienia wykopów i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania. 1.8.Materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu zamówienia są (w posiadaniu Zamawiającego): - dokumentacja archiwalna budynku, - decyzja PINB z 20 lipca 2009 r. (znak PINB- 7143/12/05/09/PR ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742220001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30