Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej)dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, między mostem kolejowym, miejskimi murami obronnymi, przystanią wodną AZS i Wisłą.

Order Newsletter: 1 Position: 320736 (oferta nr 2247883)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-09-16

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej)dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, między mostem kolejowym, miejskimi murami obronnymi, przystanią wodną AZS i Wisłą.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej)dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, między mostem kolejowym, miejskimi murami obronnymi, przystanią wodną AZS i Wisłą. 1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową w oparciu o: - Koncepcję zagospodarowania terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu miedzy mostem kolejowym, miejskimi murami obronnymi, przystanią wodną AZS i Wisłą, opracowana przez dr inż. arch. Lucynę Czyżniewską, Toruń, 2006 r.; - Koncepcję oferty turystycznej Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, w ramach projektu InWater, Bydgoszcz, 2007; - Kartę informacyjna projektu pn. Bulwar; - Kartę informacyjna projektu pn. Zagospodarowanie terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu miedzy mostem kolejowym, miejskimi murami obronnymi, przystanią wodną AZS i Wisłą; - Kartę informacyjna projektu pn. Zielony Pomost; - Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007 - 2015 będący załącznikiem do Uchwały Nr 88/07 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2007 r., w tym w szczególności Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Torunia, opracowane przez Pracownię Edukacji - Marcin Hyła, ul. Mazowiecka 55/38, 30-019 Kraków, dla Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, czerwiec 2005, stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Dokumentacja powinna zostać sporządzona wg podziału na dwa zadania obejmujące odrębne przestrzenie o różnym statusie własności: a) dla Zadania nr 1: dokumentacja dla prac planowanych do wykonania na działkach geodezyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, o nr 353/13 - obręb 12; 92/2, 57/5, 57/1, 92/4, 87/1 - obręb 14; 183/2, 181/3 - obręb 16; 37/2, 64/3, 65/2, 77/4, 77/5 - obręb 17; 196, 193/4, 193/3 - obręb 18; 3/2, 3/4 - obręb 20; b) dla Zadania nr 2: dokumentacja projektowa dla prac obejmującym działki geodezyjne stanowiących własność Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, o nr: 355/3, 355/4, 345/3, 345/4, 343/6 (częściowo w obrębie przystani wodnej AZS) - obręb 12; 65/1, 77/1 - obręb 17. 3.Zakres robót, obejmujący merytorycznie oba wzmiankowane powyżej zadania, a składający się na przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie: 1) rekultywacji nabrzeżnych powierzchni aktywnych biologicznie, wraz z uporządkowaniem istniejących ciągów komunikacyjnych; 2) budowy systemów nawadniających na wybranych i uzgodnionych fragmentach terenów zieleni - 3000 m2; 3) przebudowy ciągów rekreacyjnych, tj.: a) zaprojektowanie ciągu rowerowego, wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego oraz z uwzględnieniem zejść na wysokości istniejących przejść dla pieszych; b) zaprojektowanie ciągów spacerowych; c) zaprojektowanie schodów i zejść na nabrzeże, w odniesieniu do istniejących przejść dla pieszych przez ul. Bulwar Filadelfijski, z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych; 4) przestrzeni nabrzeżnej pod stanowiska wędkarskie oraz infrastrukturę do cumowania obiektów pływających; 5) miejsc na toalety, wraz z określeniem sposobu odprowadzania ścieków i uwzględnieniem zabytkowego charakteru otoczenia; 6) infrastruktury technicznej, tj. sieci energetycznej oraz sieci wodociągowej z punktami poboru wody, w postaci węzłów przyłączeniowych, z uwzględnieniem jednostek cumujących przy nabrzeżu Bulwaru, istniejących zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz sezonowej aktywności obszaru; 7) zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Bulwaru Filadelfijskiego poprzez monitoring, doświetlenie, likwidację barier architektonicznych, itp.; 8) przestrzeni przeznaczonych pod różne formy zieleni; 9) przestrzeni pod aranżację elementów małej architektury, na obszarze objętym projektem Zielony Pomost, wraz z jego dostosowaniem do wymogów jednostki pływającej płaskodennej, o parametrach: szerokość 5,5 m, długość 28-30 m, zanurzenie 90 cm; 10) przestrzeni pod usługi gastronomiczne, z uwzględnieniem potrzeb wodno-kanalizacyjnych i energetycznych; 11) przestrzeni rekreacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb wodno-kanalizacyjnych i energetycznych, m.in. dla przygotowania i aranżacji terenu pod place ekspozycji artystycznych, np. poprzez wyznaczenie pasażu oświetleniowego, czy projekt pod instalację stelaży; 12) elementów małej architektury, tj. stojaki rowerowe, ławki, śmietniki, stoły z blatem do gry w szachy i/lub warcaby, place do mini-gier, terenowe stoły do ping ponga, zdroiki, zraszacze, tablice informacyjne, lunety widokowe, itd. - wraz z wskazaniem ich lokalizacji. Elementy te mają harmonizować z otoczeniem, spełniać funkcje edukacyjno-rekreacyjne i aktywizować różne grupy społeczne i wiekowe. 4.Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza powinna zawierać odrębny dla każdego z w/w zadań zestaw opracowań, w tym: 1) inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu, 2) inwentaryzacja instalacyjna do celów projektowych, 3) projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 4) przedmiar robót, 5) kosztorys inwestorski, 6) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej i innych, 7) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 8) inne opracowania konieczne do uzyskania niezbędnych pozwoleń. 5 .Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, 3) uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 4) przygotowanie projektów wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 6.Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 4) umowy, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego i w oparciu o katalogi, np. Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz uzgodnienie z UMT, tj. Wydziałem Środowiska i Zieleni, Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Biurem Toruńskiego Centrum Miasta, Wydziałem Inwestycji i Remontów, Biurem Miejskiego 3) Konserwatora Zabytków w Toruniu, jak również Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku - całości zaprojektowanych rozwiązań, 4) posiadać komplet wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów - zgody właścicieli działek na wejście wykonawcy robót na ich teren w celu realizacji projektowanej inwestycji (w tym zgoda Miejskiego Zarządu Dróg na okresowe zajęcie pasa drogowego w celu realizacji inwestycji), wymagane zgody właścicieli działek i obiektów sąsiadujących z projektowaną inwestycją, wydane dla Gminy Miasta Toruń, 5) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odwodnienia wykopów i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania. Wykonawca w trakcie wykonywania dokumentacji ma obowiązek ściśle współpracować z: Urzędem Miasta Torunia, tj. - Wydziałem Środowiska i Zieleni - Wydziałem Gospodarki Komunalnej - Biurem Toruńskiego Centrum Miasta - Wydziałem Inwestycji i Remontów - Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Jak również z: - Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Opracowanie należy wykonać w wersji papierowej, w 6 egzemplarzach każdego opracowania (za wyjątkiem: przedmiary robót - w 3 egz., kosztorysy inwestorskie - w 2 egz., specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz.) + wersja elektroniczna na CD (1 egz.). Dokumentacja zostanie wykonana w wersji elektronicznej Środowisko Windows (Word - Arial 12, Excel, PDF, ath)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742220001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30