Konserwacja wieży Gdaniska na terenie zamku krzyżackiego - elewacje zewnętrzne, strona południowa, wschodnia, północna i zachodnia oraz elewacje zewnętrzne ganku (łącznika).

Order Newsletter: 1 Position: 313348 (oferta nr 2241627)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-09-10

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konserwacja wieży Gdaniska na terenie zamku krzyżackiego - elewacje zewnętrzne, strona południowa, wschodnia, północna i zachodnia oraz elewacje zewnętrzne ganku (łącznika).

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja wieży Gdaniska na terenie zamku krzyżackiego - strona południowa, wschodnia, północna oraz ściana zachodnia i elewacje ganku (łącznik). Gdanisko jest murowaną wieżą gotycką pochodzącą z XIII -XV w. i stanowi najlepiej zachowana pozostałość zamku. Wieża z zamkiem głównym połączona jest szyją (gankiem) wspartą na dwóch arkadach. Obecny kształt części murowanej i dachów obiekt otrzymał podczas prac konserwatorskich w latach 50-tych ubiegłego wieku. Zamówienie powinno być wykonane w oparciu o program prac opracowany w 2004 r. przez firmę Restauro z Torunia w ramach wykonanej dokumentacji konserwatorskiej dla zadań objętych programem -Rewitalizacja Toruńskiej Starówki- jako niezbędny element aplikacji do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (ERDF) . Program prac obejmuje: 1.Wstępne wzmocnienie osypujących się cegieł i oryginalnych zapraw hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym. 2. Usunięcie mchów, porostów i traw z górnych partii muru i jego lica 3. Dezynfekcja muru oraz powierzchni skarp parametrem o silnym działaniu biobójczym. 4. Usunięcie nieestetycznie wykonanych uzupełnień w spoinach. 5. Zdjęcie zawilgoconych tynków w blendach. 6. Usunięcie napisów graffiti. 7. Przegląd i ocena stanu zadaszenia. 8. Ewentualna naprawa zadaszenia i połaci daszków. 9. Zabezpieczenie oryginalnej glazury na cegłach. 10. Oczyszczenie powierzchni cegieł i oryginalnych zapraw z nawarstwień (wskazana byłaby metoda mechaniczna z użyciem jak najmniejszych ilości wody, oraz metoda chemiczna w miejscach trudnych do usunięcia). 11. Założenie okładów odsalających w miejsca silnie zasolone. Zastosowanie okładów bardzo porowatych o dobrej przyczepności i dużej skuteczności odsalania. 12. Kotwienie miejsc spękanych i głębokich szczelin wskazujących na ruchy konstrukcyjne ścian. 13. Podklejenie rozwarstwień i wypełnienie drobnych szczelin przy pomocy zapraw o odpowiednich właściwościach sklejających i wypełniających takie szczeliny. 14. Wymiana mocno zasolonych i zdezintegrowanych cegieł na nowe o dostosowanym formacie. 15. Założenie izolacji na podstawy arkad oraz filtry (zaprawa ta powinna skutecznie zabezpieczać je przed działaniem wody opadowej). 16. Uzupełnienie brakujących cegieł nowymi o wymiarach odpowiadających cegle gotyckiej. Parametry fizyko-mechaniczne powinny być zbliżone lub niższe od parametrów oryginalnej cegły użytej do wymurowania budowli. W przypadku przemurowań późniejszą cegłą uznaną za historyczną wprowadzenie cegieł dostosowanych wymiarami do tych cegieł z zachowaniem zasady użycia cegły o zbliżonych lub niższych parametrach fizyko-mechanicznych. 17. Założenie nowych zapraw w miejscach brakujących i cementowych spoin przy pomocy masy mineralnej o parametrach fizyko-mechanicznych zbliżonych lub niższych od zaprawy gotyckiej. 18. Uzupełnienie ubytków w cegłach zaprawami mineralnymi o parametrach zbliżonych do cech fizyko-mechanicznych cegły gotyckiej (nasiąkliwość i wytrzymałość mechaniczna nie powinna być wyższa od parametrów oryginalnej cegły) dostosowanymi do zróżnicowanej barwy cegieł. 19. Uzupełnienie glazurowanej cegły przy pomocy sztucznej masy imitującej szkliwo. 20. Ewentualne uzupełnienie brakujących tynków. 21. Pomalowanie tynku w ustalonym przez komisję konserwatorską kolorze. 22. Wzmocnienie i hydrofobizacja muru (jedynie w tych obszarach, gdzie zlikwidowane zostanie zawilgocenie muru). 23. Scalenie kolorystyczne uzupełnień z oryginalnymi cegłami i zaprawami oraz partiami współczesnych przemurowań. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska zgodę na postawienie rusztowania przy elewacji północnej, wschodniej i południowej Gdaniska (nieruchomość - działka nr 34; 35; 31/4; 69 - teren Hotelu 1231).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 925200002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30