Remont i modernizacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Toruńskie Stowarzyszenie Współpraca przy ul. Niesiołowskiego 20 W Toruniu-etap A

Order Newsletter: 1 Position: 309442 (oferta nr 2238615)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-09-08

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont i modernizacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Toruńskie Stowarzyszenie Współpraca przy ul. Niesiołowskiego 20 W Toruniu-etap A

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Remont i modernizacja budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Toruńskie Stowarzyszenie Współpraca przy ul. Niesiołowskiego 20 W Toruniu-etap A. 1.2.Zakres prac remontowo-budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 1) wymiana stolarki okiennej, 2) remont i modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej, 3) modernizacja instalacji c.o., 4) remont instalacji wod.-kan. i wentylacji systemowej, 5) zamurowanie otworów w ścianach zewnętrznych i drzwi zewnętrzne, 6) przebudowa pomieszczeń z przebudową ścianek działowych parteru i piętra, 7) przebudowa stropu, 8) stolarka drzwiowa wewnętrzna, 9) tynki wewnętrzne, 10) płytki ceramiczne na ścianach, 11) roboty malarskie, 12) posadzki z płytek terakotowych 60% powierzchni określonej w projekcie. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę INNOVA CONSULTING - Paweł Szameta; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Przedmiar robót służy Wykonawcy jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego i został zweryfikowany przez Wykonawcę. 1.6. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym w projekcie budowlano-wykonawczym, jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac). 1.7. Gwarancja Termin gwarancji wynosi 4 lata (na urządzenia wbudowane przez Wykonawcę - termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 1 rok) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust 5 umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a) pieniądzu - na

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30