Wykonanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla terenu położonego przy ulicy Poznańska 294 - Glinki.

Order Newsletter: 1 Position: 306974 (oferta nr 2236922)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-09-07

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla terenu położonego przy ulicy Poznańska 294 - Glinki.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej koncepcji programowo - przestrzennej dla terenów położonych w rejonie ulic: Poznańska 294 - Glinki w Toruniu wraz drogami i infrastrukturą. 1. Wykaz opracowań objętych przedmiotem zamówienia: 1)Koncepcja wielobranżowa obiektów kubaturowych i towarzyszących usługowo-handlowych, 2)Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu łącznie z kompletną infrastrukturą techniczną ( wod.-kan., kan. deszcz., gazu, ciepła, energet. i obiektami inżynierskimi), 3)Koncepcja przebudowy występujących kolizji z infrastrukturą naziemną i podziemną, 4)Koncepcja powiązań drogowych wraz z profilami podłużnymi ulic stanowiących główne ciągi komunikacyjne wraz z rzędnymi niwelety ulic i wskazaniem lokalizacji wpustów ulicznych, 5)Koncepcja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz - analiza techniczno-ekonomiczna wariantów zaopatrzenia i wybór optymalnych rozwiązań, w tym także ocena i optymalizacja możliwości wykorzystania energii odnawialnej do zasilania obiektów, 6)Raport i ocena oddziaływania na środowisko - uwarunkowania ekologiczne i środowiskowe, jeśli będzie wymagany, 7)Określenie ZZK kosztów realizacji, z wyodrębnionym podziałem na koszty: - dróg i infrastruktury drogowej, - sieci zewnętrznych, - budownictwa mieszkaniowego i usługowego - teren gminy, - infrastruktury bezpośrednio związanej z budownictwem mieszkaniowym - teren gminy, - budownictwa mieszkaniowego na terenie przewidzianym dla potrzeb TTBS, - infrastruktury bezpośrednio związanej z budownictwem mieszkaniowym - teren TTBS, - obiektów inżynierskich, - innych związanych z realizacją zadania ( np. wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych, badania geologiczne inżynierskie, nadzory inwestorskie i autorskie itd.). 3. Podstawą - materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu zamówienia są: 1)pismo WGK/TM/WT/7142/08 z dnia 6.01.2008 r. , 2)pismo WGK/TM/WT/7142/2/09 z dnia 20.01.2009 r. z załącznikiem mapowym, 3)pismo WGK/TM/WT/7142/3/09 z dnia 27.01.2009 r. , 4)projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 5)warunki Toruńskich Wodociągów TT-67/85/BK/788/z/2009 z dnia 22.01.2009 r., 6)Uchwała nr 503/09 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Toruniu + załącznik graficzny. 4. Wytyczne do realizacji przedmiotu umowy: 1)Zakres wykonanej koncepcji winien uwzględniać wymogi określone w projekcie planu miejscowego , warunkach technicznych, obowiązującymi przepisami i normami oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 2)Przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania uwzględnić wydzielenie terenu pod potrzeby TTBS. 3)Uwzględnić wariantowanie budowy infrastruktury wod.-kan. zgodnie z warunkami Toruńskich Wodociągów. 4)Dobór przekrojów sieci rozprowadzających należy wykonać wariantowo w zależności od stopnia zabezpieczenia potrzeb centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, przygotowywania posiłków oraz technologicznych z projektowanych źródeł ciepła. 5) W oparciu o analizę kosztów budowy sieci należy określić możliwości optymalizacji kosztów inwestycyjnych. 6)Koncepcja w zakresie drogowym powinna zawierać: a)rozwiązania geometryczne trasy, zapewniające płynność ruchu kołowego oraz bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników, b) rozwiązania dojazdów lokalnych do przylegających obiektów, rozwiązania zapewniające odpowiednią ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców i klientów sklepów, c)rozwiązania ruchu rowerowego, łącznie z ciągami pieszymi, d)rozwiązania przystanków komunikacji autobusowej, e)rozwiązania infrastruktury podziemnej i naziemnej, w zakresie odwodnienia pasa drogowego oraz uzbrojenia kolidującego z projektowanymi ulicami, f)połączenie osiedla z ulicami Gniewkowska i Poznańska, g)dobór przekrojów, rzędne posadowienia (przekroje pasa drogowego) i wytrasowanie korytarzy w pasie drogowym dla lokalizacji sieci osiedlowych rozprowadzających: wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych oświetlenia drogowego, teletechnicznych, ciepłowniczych, studni wymaganych dla w/w uzbrojenia, sanitarnych i deszczowych, w sposób umożliwiający zasilanie poszczególnych nieruchomości z w/w sieci rozprowadzających lokalizowanych w pasie drogowym, h)określenie prognozy ruchu stanowiącej dane wyjściowe do: wymiarowania geometrii, ustalenia typów obiektów, projektowania urządzeń sterowania ruchem, analiz bezpieczeństwa ruchu, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 5. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1)wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2)wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 3)przeprowadzenie rozpoznawczych badań geologicznych i hydrotechnicznych - odwierty przeprowadzić na głębokość min. 6 m w odstępach max co 200 m oraz dodatkowo pod budynkami i obiektami inżynierskimi na głębokość 10 m, 4)wykonanie inwentaryzacji zieleni, 5)uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), zwłaszcza o: - wydanie warunków przez P.O.S.D. na zasilanie projektowanych obiektów w gaz i przebudowę istniejących gazociągów na terenie objętym opracowaniem, - wydanie warunków przez ENERGĘ przebudowy istniejących i zasilania energetycznego projektowanych obiektów, - wydanie przez CERGIĘ warunków i możliwości zasilania w ciepło, - wydanie przez MZD warunków włączenia do istniejących układów drogowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712410002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30