Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla zadania pn.Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu wraz z przyległymi błoniami i zbiornikiem wodnym Martówka w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 301984 (oferta nr 2232517)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-09-02

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla zadania pn.Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu wraz z przyległymi błoniami i zbiornikiem wodnym Martówka w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu wraz z przyległymi błoniami i zbiornikiem wodnym Martówka w Toruniu. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą w oparciu o: - Koncepcję rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego wraz z przyległymi błoniami i zbiornikiem wodnym Martówka w Toruniu - opracowaną przez arch. inż. Ryszarda Kłosowskiego, w 2005 r.; - Koncepcję funkcjonalno - przestrzenną obejmującą rejon pomiędzy Portem Zimowym a terenem Central-Park w Toruniu - sporządzoną przez mgr inż. arch. Piotra Szulca i wykonaną przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Toruniu; sierpień/wrzesień 2007. - kartę projektu pn. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu, do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007 - 2015, stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumentacja powinna zostać sporządzona wg podziału na dwa merytoryczne zadania: a) dla Zadania nr 1: według założeń ujętych w karcie projektu pod nazwą Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu wpisanego do Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Torunia na lata 2007-2015 - roboty rewitalizacyjne na działkach geodezyjnych nr 98, 125/2, 127, cześć działek nr 112, 117/3 i 153 - w obrębie 12. Dokumentacja składająca się na przedmiot zamówienia obejmuje: - budowę nowych elementów małej architektury, takich jak: plac zabaw z wyposażeniem dla różnych grup wiekowych dzieci - 1 obiekt; budowę toalet wraz z instalacjami - 1 obiekt; budowę amfiteatru - 1 obiekt; budowę parkingu na 50 miejsc parkingowych; budowę ogrodzenia - 500 m; budowę alejek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; budowę boiska sportowego - 1 obiekt; budowę pawilonów gospodarczych - 2 obiekty; - instalację: oświetlenia parkowego (rozbudowa) - 1 obiekt; nowych urządzeń do monitoringu wizyjnego - min. 2; ławek - 1 komplet (wg potrzeb); stołów szachowych - 1 komplet; - remont istniejących obiektów małej architektury ogrodowej takich jak: aleje; tor saneczkowy, fontanny; - wytyczenie trasy rowerowej; - rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, m.in. na potrzeby utrzymania zieleni. Dokumentacja winna uwzględniać następujące etapy realizacji prac w ramach Zadania nr 1: ETAP I: 2010r. - uzbrojenie terenu w sieć wodno - kanalizacyjną, remont i budowa alej wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych; ETAP II: 2011- 2012r. - budowa placu zabaw dla dzieci, toalet, amfiteatru, uzupełnienie oświetlenia parkowego wzdłuż alejek, modernizacja fontanny, ustawienie ławek oraz stołów szachowych, instalacja monitoringu wizyjnego; ETAP III: 2013r. - budowa ogrodzenia, boiska sportowego, toru saneczkowego, rekreacyjnej ścieżki rowerowej, pawilonów gospodarczych oraz parkingu na ok. 50 miejsc parkingowych. b) dla Zadania nr 2: roboty rewitalizacyjne i rekultywacja zieleni (tj. poza elementami ujętymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Torunia na lata 2007-2013), obejmującym działki geodezyjne nr 98, 127, 148, 151 oraz części działek 112, i 145 - w obrębie 12. Dokumentacja składająca się na przedmiot zamówienia obejmuje: - budowę nowych obiektów małej architektury: skate park do jazdy na rolkach - 1 obiekt; budowę brodzika - 1 obiekt; budowę toalet dla psów - 3 obiekty; budowę altany wypoczynkowej dla dorosłych - 1 obiekt; budowę zdroików - 3 obiekty; budowę boiska do badmintona - 1 obiekt; budowę boiska do piłki ręcznej - 1 obiekt; budowę boiska do mini golfa - 1 obiekt; budowę sezonowego przewoźnego obiektu gastronomicznego - 1 obiekt; budowę mostu - kładki nad Martwą Wisłą - 1 obiekt; - zakres prac rekultywacyjnych terenów zieleni Parku Miejskiego, błoni i zbiornika wodnego Martówka(35,5 ha) tj. cięcia sanitarne, pielęgnacyjne, techniczne i formujące drzew i krzewów, umocnienie skarp i brzegów stawu, rekultywacja trawników, nasadzenie drzew i krzewów. Dokumentacja opracowana w ramach niniejszej umowy powinna uwzględniać zaprojektowanie prac modernizacyjnych i uzupełniających elementami zagospodarowania parku, wraz z nadaniem im funkcji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturowych, jak również z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. 1.2. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, w tym: 1) inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu, 2) inwentaryzacja instalacyjna do celów projektowych, 3) projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 4) projekt gospodarki drzewostanem na potrzeby projektu, 5) operat wodno-prawny, 6) przedmiar robót, 7) kosztorys inwestorski, 8) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej i innych, 9) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 10) inne opracowania konieczne do uzyskania niezbędnych pozwoleń. 1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: - wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, - wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, - uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), - przygotowanie projektu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 1.4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz umową. 1.5. Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 4) umowy, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego i w oparciu o katalogi, np. Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz uzgodnienie z Wydziałem Środowiska i Zieleni UMT, Miejską Pracownią Urbanistyczną w Toruniu, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu całości zaprojektowanych rozwiązań, 3) posiadać komplet wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów - zgody właścicieli działek na wejście wykonawcy robót na ich teren w celu realizacji projektowanej inwestycji (w tym zgoda Miejskiego Zarządu Dróg na okresowe zajęcie pasa drogowego w celu realizacji inwestycji), wymagane zgody właścicieli działek i obiektów sąsiadujących z projektowaną inwestycją, wydane dla Gminy Miasta Toruń, 4) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odwodnienia wykopów i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 742220001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30