Konkurs na twórcze prace projektowe : opracowanie scenariusza, harmonogramu i kosztorysu kampanii promocyjnej dotyczącej porządku i czystości w Toruniu, pn. >>Czysty Toruń<<

Order Newsletter: 1 Position: 253658 (oferta nr 2195327)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-07-24

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konkurs na twórcze prace projektowe : opracowanie scenariusza, harmonogramu i kosztorysu kampanii promocyjnej dotyczącej porządku i czystości w Toruniu, pn. >>Czysty Toruń<<

II.1.2) Type of contract:

II.1.3) Definition and size or range of contract: Konkurs na twórcze prace projektowe : opracowanie scenariusza, harmonogramu i kosztorysu kampanii promocyjnej dotyczącej porządku i czystości w Toruniu, pn.>>Czysty Toruń<< Przedmiotem konkursu jest projekt kampanii promocyjnej mającej na celu wypromowanie pożądanych społecznie zachowań w przestrzeni publicznej w zakresie porządku i czystości obejmującej trzy główne nurty: 1. Nowego sposobu selektywnej zbiórki śmieci wprowadzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 2. Wymuszenie z zastosowaniem narzędzi edukacyjnych (zagrożenie ludzi, a zwłaszcza dzieci, chorobami, które wywołane mogą być przez odchody zwierząt) na właścicielach psów nawyku sprzątania po czworonogach oraz zapowiadanie przystąpienia do karania. 3. Minimalizowanie problemu zanieczyszczania miasta przez gołębie poprzez edukację na temat zagrożenia epidemiologicznego zawartego w odchodach, ale także - szkodliwości dokarmiania tych ptaków dla nich samych - to dzikie ptaki, które człowiek odzwyczaja od umiejętności samodzielnego znajdowania pożywienia Opis przedmiotu konkursu. Przedmiotem konkursu jest opracowanie programu (harmonogram i szacunkowy kosztorys) kampanii promocyjnej spełniającej następujące oczekiwania: 1. a) Opracowanie programu kampanii ( harmonogram i kosztorys) z uwzględnieniem trzech nurtów wskazanych opisie przedmiotu konkursu. b) Adresatem kampanii powinni być ci mieszkańcy Torunia, którzy nie posiadają zwierząt - to w ich interesie leży wywieranie nacisku na właścicieli. Celem jest obudzenie aktywności społecznej w egzekwowaniu swojego prawa do przebywania w czystych osiedlach, na trawnikach, gdzie mogą już się bawić dzieci c) Kampania nie może sprowokować do podjęcia kontrdziałań przez ekologów i obrońców praw zwierząt. Celem jest obudzenie aktywności społecznej i zachęcenie do reagowanie na działania osób dokarmiających gołębie. d) Program kampanii powinien zawierać przynajmniej trzy zdarzenia ( eventy) o wyjątkowym przebiegu, pomyślane w sposób niebanalny i odbiegający od powszechnie stosowanych, przy czym nie dopuszczamy możliwości korzystania z pomysłów wulgarnych lub budzących obrzydzenie - preferujemy wzbudzenie zainteresowania i np. chęci powtarzania (dowcip, słowny, sytuacyjny itp.) e) Projekt graficzny ( ewentualnie logo) i hasło łączące nurty kampanii f) Projekty graficzne materiałów drukowanych (ulotki plakaty, naklejki i billboard) g) Projekty reklamy prasowej (3 projekty + kalibracje) h) Scenariusz i nagranie spotu radiowego i/lub piosenki reklamowej i) Obsługa kampanii (nadzór, transport, kontrola przebiegu i koordynacja) 2. Nowy sposób zbierania odpadów komunalnych wywołany jest wybudowaniem ze środków unijnych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - zgodnie z umową MPO musi zredukować o ok. 7 tys. ton wyselekcjonowanych bioodpadów (zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do składowania). Gmina wprowadziła zmiany w regulaminie porządku i czystości obowiązującym w Toruniu. Ponadto MPO musi wykazać się przeprowadzeniem kampanii informacyjnej dla społeczności lokalnej. Szczególnie ważne jest wypromowanie działań wynikających z następujących zapisów w Regulaminie porządku i czystości przyjętego uchwałą Rady Miasta Torunia : § 4. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości zbierane są przez właścicieli nieruchomości i odbierane przez jednostkę wywozową w sposób selektywny. 2. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywne zbieranie odpadów komunalnych przez oddzielne zbieranie: o odpadów papieru i tektury; o odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i metali; o odpadów opakowaniowych ze szkła; o odpadów niebezpiecznych; o odpadów wielkogabarytowych; o odpadów z remontów; o zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o odpadów pozostałych (zmieszanych). · 2a. Wszystkie rodzaje odpadów o których mowa w ust. 2 pkt 1-2 mogą być odbierane jako odpady suche (surowcowe). · 3. Dopuszcza się selektywne zbieranie odpadów komunalnych poprzez oddzielne zbieranie: o odpadów organicznych (mokrych), o odpadów suchych (surowcowych), o odpadów opakowaniowych ze szkła, o odpadów niebezpiecznych, o odpadów wielkogabarytowych, o odpadów z remontów, o zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o odpadów pozostałych (zmieszanych). · Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki oraz worki spełniające warunki, o których mowa w § 14 ust. 1-3 oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, poz. 1858) utrzymane w kolorystyce wynikającej z tego rozporządzenia oraz brązowe przeznaczone na odpady organiczne (mokre) i żółte na odpady suche (surowcowe).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 907125000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: harmonijność i spójność kampanii realizującej wszystkie trzy nurty

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: