Wykonanie prac remontowych w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 11/15 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 246760 (oferta nr 2190407)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-07-21

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie prac remontowych w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 11/15 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 11/15 w Toruniu. 1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - rozbiórkę ściany nośnej w piwnicy, - wykonanie słupa i podciągu w miejscu rozbiórki ściany, - wykonanie osuszania i odgrzybiania ścian piwnic, - uzupełnienie tynków wraz z robotami malarskimi. 1.3.Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę THERMOPROJEKT s.c J. Winogrodzki, R. Karczewski; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w zał. nr 1 i 2 do SIWZ) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.4.Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5.Przedmiar robót służy Wykonawcy jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego i został zweryfikowany przez Wykonawcę. 1.6.Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie określonym w projekcie budowlanym i wykonawczym, jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac). 1.6.Gwarancja Termin gwarancji wynosi 4 lata (na urządzenia wbudowane przez Wykonawcę - termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 1 rok) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem §11 ust. 5 wzoru umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 84 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30