Termomodernizacja Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII L.O. przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu - budynek szkoły.

Order Newsletter: 1 Position: 245218 (oferta nr 2189164)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-07-20

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII L.O. przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu - budynek szkoły.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: Termomodernizacja Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII L.O. przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu - budynek szkoły. 1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: - docieplenie ścian, stropodachów, - wymianę stolarki okiennej na PCV, - modernizację instalacji elektrycznych, oświetlenia zewnętrznego, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z węzłami c.o., - wykonanie instalacji wykrywania pożaru SAP. 1.3.Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę INWESTPROJ- Wojciech Osak; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w zał. nr 1 i 2 do SIWZ) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Okres gwarancji: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi 4 lata (na urządzenia wbudowane przez Wykonawcę - termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 1 rok) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem §11ust. 5wzoru umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 84 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 6.Wymagania dotyczące Wadium. Wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następ

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30