Zaprojektowanie i wybudowanie Skateparku na terenie ZS nr 2 przy ul. Rydygiera 12aw Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 245174 (oferta nr 2189142)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-07-20

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wybudowanie Skateparku na terenie ZS nr 2 przy ul. Rydygiera 12aw Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej budowy Skateparku, zawierającego elementy wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ (wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem, obejmującego powierzchnię utwardzenia w rzucie poziomym bez rozwinięcia 645m²),obejmującą: projekty budowlane (zawierające wszystkie elementy projektu wykonawczego), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - w zakresie niezbędnym do wykonania wszystkich robót budowlanych i prawidłowego odbioru ich wykonania, 2.uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień dla wykonania całego zadania, 3.kompleksową budowę Skateparku, zawierającego elementy wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ (wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem, obejmującego powierzchnię utwardzenia w rzucie poziomym bez rozwinięcia 645m²). 1.3. Ponadto przedmiotem zamówienia jest m.in.: 1) Projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy. 2) Opracowanie instrukcji bezpiecznego użytkowania obiektu i jego oznakowanie. 3) Ustanowienie kierownika robót. 4) Przygotowanie i organizacja placu budowy. 5) Wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami. 6) Obsługa geodezyjna i geologiczna. 1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno-użytkowy zadania pn. Budowa Skateparku na terenie ZS nr 2 przy ul. Rydygiera 12a w Toruniu, (opracowanie wykonane przez Wydział Inwestycji i Remontów UMT), stanowiący załączniknr 1 do SIWZ. Całość prac należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 1.4. Okres gwarancji: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Termin gwarancji wynosi 4 lata (na urządzenia wbudowane przez Wykonawcę - termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 1 rok) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów § 16 ust. 5 wzoru umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 84 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30