wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy urządzeń melioracji wodnych w technologii bezwykopowej (Struga Toruńska) na obszarze kolizji z proponowanym zagospodarowaniem terenu Jordanek w Toruniu (teren dz. 1, 2, 4, 5, 6/3, 7/3, 19, 14/7 obręb 14).

Order Newsletter: 1 Position: 239280 (oferta nr 2184533)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-07-15

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy urządzeń melioracji wodnych w technologii bezwykopowej (Struga Toruńska) na obszarze kolizji z proponowanym zagospodarowaniem terenu Jordanek w Toruniu (teren dz. 1, 2, 4, 5, 6/3, 7/3, 19, 14/7 obręb 14).

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy urządzeń melioracji wodnych w technologii bezwykopowej (Struga Toruńska) na obszarze kolizji z proponowanym zagospodarowaniem terenu Jordanek w Toruniu (teren dz. 1, 2, 4, 5, 6/3, 7/3, 19, 14/7 obręb 14). 2. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, 2) przedmiar robót, 3) kosztorys inwestorski, 4) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej i innych, 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 6) operat wodno-prawny, 7) projekt badań geologicznych i hydrogeologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, jeśli są wymagane. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 3) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, 4) uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wszystkie wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, z ewentualnym raportem, jeśli będzie wymagany oraz inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego). 4. Podstawę realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będą: 1) Pismo WŚiZ.6214-73/09 z dnia 24.04.2009 r. z załącznikami, 2) Inwentaryzacja dendrologiczna Pracowni Architektury Krajobrazu i Rzeźby Zielenią Pisane- opracowanie marzec 2008 r., 3) Mapa poglądowa i stanu prawnego, 4) Uchwała nr 811/05 Rady Miasta Torunia z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jordanki w Toruniu, 5) Koncepcja zagospodarowania terenu Jordanek - opracowanie MENIS ARQUITECTOS SLP Puerta Canseco, No 35, 2oB 38003, S/C Tenerife. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami obowiązującymi w dniu składania wniosków o wszystkie wymagane decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 5 wzoru umowy oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji. Do obowiązków Wykonawcy należy też weryfikacja wszystkich otrzymanych materiałów i dokonanie wizji w terenie. 6. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U. Nr 153, poz. 1779 z późn. zm.), z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosków o wszystkie wymagane decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 5 wzoru umowy, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie z Wydziałem Środowiska i Zieleni UMT całości zaprojektowanych rozwiązań, 3) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne opracowania niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość wykonania robót, 4) uwzględniać, że projektowana trasa winna znaleźć się poza linią zabudowy określoną w MPZP Jordanki oraz maksymalnie blisko ulic Czerwona Droga i Aleja Jana Pawła II oraz uwzględniać odbiór wód deszczowych z terenu projektowanej wielofunkcyjnej sali koncertowej ( uzgodnienie powyższego z MENIS ARQUITECTOS SLP Puerta Canseco, No 35, 2oB 38003, S/C Tenerife ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712400002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 126 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30