Budowa sali gimnastycznej z garażem podziemnym i łącznikiem socjalno - dydaktycznym przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 234432 (oferta nr 2181123)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-07-13

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa sali gimnastycznej z garażem podziemnym i łącznikiem socjalno - dydaktycznym przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonania zadanie pn.-Budowa sali gimnastycznej z garażem podziemnym i łącznikiem socjalno - dydaktycznym przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sali gimnastycznej z garażem podziemnym i łącznikiem socjalno - dydaktycznym wraz z wyposażeniem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zgodnie z załącznikiem graficznym zakresu zadania - załącznik nr 1 do SIWZ. 1.3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy bieżni prostej, skoczni w dal, boiska do koszykówki, miejsc parkingowych w część południowej oraz części zagospodarowania terenu, zgodnie z załącznikiem graficznym zakresu zadania. 1.4. Ponadto przedmiotem realizacji jest m. in.: 1. Projekt organizacji placu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ. 2. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla zrealizowanego obiektu uwzględniająca obiekty istniejące, oznakowanie ciągów komunikacyjnych i wyposażenie w gaśnice pożarowe. 3. Ustanowienie kierownika budowy. 4. Przygotowanie i organizacja placu budowy w tym wykonanie szczelnego ogrodzenia placu budowy z elementów nieprzezroczystych. 5. Wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami. 6. Obsługa geodezyjna i geologiczna. 1.5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę AC-STUDIO- Jacek Sołgała, Jarosław Romański); części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ), załączniku graficznym zakresu zadania - załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.7. Przedmiar robót służy Wykonawcy jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego i powinien być zweryfikowany przez Wykonawcę. 1.7. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie określonym w projekcie budowlanym, jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac). Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi 4 lata (na urządzenia wbudowane przez Wykonawcę - termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 1 rok) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem §11 ust. 5 wzoru umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 6.Wymagania dotyczące Wadium. Wadium w wysokości 135 000 zł (słownie: stotrzydzieścipięć tysięcy) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesi

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30