Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa wodociągu grupowego Korfantów w Przydrożu Małym

Order Newsletter: 1 Position: 207790 (oferta nr 216755)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2014-06-20

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa wodociągu grupowego Korfantów w Przydrożu Małym

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa wodociągu grupowego Korfantów w Przydrożu Małym, a także w okresie rękojmi i gwarancji, w zakresie ogólnobudowlanym i technologicznym przebudowy stacji, określonej w dokumentacji budowlanej, obejmującej m.in.: 1. Budowę zbiornika wyrównawczego i pompowni wody zlokalizowanej na terenie Stacji Wodociągowej Przydroże Małe V = 2 x 100 m³, 2. Demontaż wyposażenia technologicznego i energetycznego Stacji Wodociągowej Przydroże Małe, 3. Zagospodarowanie terenu - wymiana ogrodzenia na systemowe z bramą wjazdową i furtkami, chodnik z kostki brukowej betonowej. Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia będzie odpowiedzialny m.in. za: 1) dostosowanie godzin pracy do wykonawcy robót budowlanych, 2) monitorowanie postępów w realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacją budowlaną, dokumentami przetargowymi na roboty budowlane oraz zatwierdzonymi harmonogramami, 3) sprawdzanie postępu robót, dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 4) sporządzania meldunków z zaawansowania rzeczowo-finansowego robót, 5) uzgodnienie z Zamawiającym, Wykonawcą robót i autorem projektów ewentualnych zmian technologii oraz materiałów wykonania elementów robót, robót dodatkowych lub zamiennych, 6) udział w naradach koordynacyjnych, 7) sprawdzania i odbioru robót zanikających (ulegających zakryciu), 8) udział w komisjach rozruchowych instalacji i obiektów technologicznych, 9) sprawdzania i zatwierdzenia kosztorysów powykonawczych/różnicowych za wykonane roboty, uwzględniając zapisy zawarte w umowie z Wykonawcą robót ogólnobudowlanych, 10) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych i urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania ich na budowie, 11) prowadzenie ewidencji kosztów nadzorowanych robót w układzie umożliwiającym udokumentowanie wartości nadzoru inwestorskiego, 12) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawcę robót, 13) prowadzenie z Wykonawcą robót odbiorów częściowych i końcowych uwzględniając zapisy ujęte w umowie zawartym pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót ogólnobudowlanych, 14) prowadzenie stałych konsultacji i fachowego doradztwa dla Zamawiającego, 15) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, oraz usunięcia wad, 16) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu, 17) zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, 18) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 19) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiającym, a także zarządzanie całym procesem przekazania obiektu do użytkowania, 20) udział w odbiorach pogwarancyjnych oraz przeglądach gwarancyjnych, które winny odbywać się raz w roku przez okres trwania gwarancji/ rękojmi, 21) będzie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, przedłużającego się zwolnienia lekarskiego lub innego powodu, Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych, 22) po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykonanie wszystkich innych czynności, nie wymienionych w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót. UWAGA! Wartość robót budowlanych tego zadania, wynikająca z najkorzystniejszej oferty przetargowej wynosi brutto 410.017,43 zł.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712470000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information