Moje boisko ORLIK-2012-w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 210416 (oferta nr 2164103)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-06-26

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Moje boisko ORLIK-2012-w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadanie pn. Moje boisko ORLIK-2012 w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu. 1.2.Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: - budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem sportowym, oświetleniem i ogrodzeniem, - budowę zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z przyłączami i wyposażeniem w meble, - zagospodarowanie terenu. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę ComProjekt Biuro Architektoniczne - Cezary Owczarek; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w zał. nr 1 do SIWZ) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.4. Wykonawca, przed złożeniem oferty powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnićje w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Przedmiar robót służy Wykonawcy jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego i powinien być zweryfikowany przez Wykonawcę. 1.6. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym w projekcie budowlanym i wykonawczym, jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót (informując Zamawiającego o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac). 1.7. Okres gwarancji: - na roboty budowlane - 4 lata - na materiały - zgodnie z gwarancją producenta Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP) stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i dotyczącego przedmiotu zamówienia-prac określonych w punkcie 1.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 63 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 6.Wymagania dotyczące Wadium. Wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w na

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30