Element A-Zaprojektowanie i wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z węzłem cieplnym i technologią oraz infrastrukturą przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu .Element B- Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej w Torun

Order Newsletter: 1 Position: 210404 (oferta nr 2164097)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-06-26

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Element A-Zaprojektowanie i wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z węzłem cieplnym i technologią oraz infrastrukturą przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu .Element B- Zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej w Torun

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest: Element-A - wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z węzłem cieplnym i technologią oraz infrastrukturą przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu, Element-B - wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu. 1.2. Przedmiotem zamówienia dla Elementu-A jest: 1) wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej: projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zbiorcze zestawienie kosztów budowy - w zakresie niezbędnym do wykonania wszystkich robót budowlanych i prawidłowego odbioru ich wykonania (działki nr 5-2, 5-1, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25-2, 25-1 oraz część 4 - obręb 54), 2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień dla wykonania całego zadania wraz z zagospodarowaniem terenu objętego opracowaniem (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania oraz innych wynikających z przepisów prawa), 3) kompleksowa budowa budynku (lub 2 budynków) mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygnacyjnego (łącznie 67 lokali mieszkalnych - 3.036,3 m2) wraz z węzłem cieplnym i technologią, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (m. in. miejscami postojowymi w ilości 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny, układem komunikacyjnym, zjazdami, rozbiórkami, przyłączami, wycinkami drzew i krzewów, zielenią i małą architekturą), wszystkimi robotami towarzyszącymi i wyposażeniem, zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz oddaniem obiektu do użytkowania, 4) prowadzenie prac pielęgnacyjnych przez okres 1 roku dla wykonanych terenów zieleni (nasadzone drzewa- krzewy oraz wykonane trawniki) w zakresie i terminach określonych w harmonogramie prac pielęgnacyjnych (harmonogram prac pielęgnacyjnych uwzględniający co najmniej następujący zakres prac: nawadnianie; nawożenie mineralne drzew-krzewów i trawników; prace agrotechniczne; opryski drzew- krzewów przeciw chorobom i pleśniom; koszenie trawników - opracuje Wykonawca i przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy. Harmonogram będzie zawierał rubryki umożliwiające potwierdzanie wykonanych czynności pielęgnacyjnych przez Zamawiającego. 5) ponadto przedmiotem realizacji dla Elementu-A jest m.in.: - projekt organizacji placu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ, - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla zrealizowanego obiektu, oznakowanie i wyposażenie w niezbędny sprzęt zabezpieczenia pożarowego (gaśnice itp.), - ustanowienie kierownika budowy, - przygotowanie i organizacja placu budowy w tym wykonanie szczelnego ogrodzenia placu budowy z elementów nieprzezroczystych, - wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami, - obsługa geodezyjna i geologiczna. Uwaga: Przyłącze cieplne i energetyczne wykona dysponent sieci na zlecenie Zamawiającego. Nasadzenia zastępcze objęte uzyskaną decyzją o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2, wykona Zamawiający. 1.3. Przedmiotem zamówienia dla Elementu-B jest: 1) wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej: projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zbiorcze zestawienie kosztów budowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygnacyjnego (34 lokale mieszkalne -1.384,8 m2) wraz z węzłem cieplnym i technologią, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (m.in. miejscami postojowymi w ilości 0,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny, rozbiórkami, przyłączami, inwentaryzacją i wycinką zieleni, trawnikami, komunikacją i małą architekturą), wszystkimi robotami towarzyszącymi oraz wyposażeniem (działki nr 20, 21, 22 - obręb 54 oraz inne działki niezbędne dla lokalizacji miejsc parkingowych). 2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień dla wykonania całego zadania wraz z zagospodarowaniem terenu objętego opracowaniem (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi oraz innych wynikających z przepisów prawa), a także aktualizacji warunków technicznych w stopniu wymaganym dla realizowanego zakresu zadania. Uwaga: Przyłącze cieplne i energetyczne wykona dysponent sieci na zlecenie Zamawiającego. 1.4. Podstawę realizacji całości przedmiotu całości przedmiotu zamówienia (Element-A i Element-B) stanowią: 1) program funkcjonalno-użytkowy zadania pn. ,,Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i komunalne) obejmujące budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Olszyńskiej w Toruniu- opracowany przez Biuro Projektowe - Aleksander Furmanek ul. Cyprysowa 40 z Torunia - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego do programu funkcjonalno-użytkowego, o którym mowa powyżej, na załącznikach graficznych nr 1, 2 - załącznik nr 2 do SIWZ, 3) wytyczne Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z dnia 07.05.2009 r. znak MPU-IT-83/09 z załącznikiem graficznym - załącznik nr 3 do SIWZ 1.5. Całość przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego, wytycznymi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z dnia 07.05.2009 r. znak MPU-IT-83-09, warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i normami oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 1.6. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. 1.7. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw do uzyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt. 2 umowy. 1.8. Okres gwarancji: - na roboty budowlane - 4 lata - na materiały - zgodnie z gwarancją producenta Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP) stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i dotyczącego przedmiotu zamówienia-prac określonych w punkcie 1.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 532 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 6.Wymagania dotyczące Wadium. Wadium w wysokości 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w n

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30