Wykonanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej zadania pn. Szkoła Podstawowa z Przedszkolem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu Bielawy-Grębocin w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 92529 (oferta nr 2150728)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-06-15

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej zadania pn. Szkoła Podstawowa z Przedszkolem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu Bielawy-Grębocin w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej zadania pn. Szkoła Podstawowa z Przedszkolem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu Bielawy-Grębocin w Toruniu. 1.2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: - kompleksową dokumentację wielobranżową szkoły podstawowej wraz z przedszkolem, - zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją i uzbrojeniem. Podstawą - materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotu zamówienia jest program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez firmę ComProjekt Biuro Architektoniczne - Cezary Owczarek w październiku 2008 r. 1.3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 1) Dokumentacja projektowa budowlana ( I element umowy ), 2) Dokumentacja projektowa wykonawcza ( II element umowy ), w tym: a) projekt zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw dla dzieci, b) projekty aranżacji i wyposażenia wnętrz oraz wytyczne do projektu wykonawczego dźwigu windowego, c) projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, d) projekty technologii ( przygotowalni posiłków, kotłowni olejowej, gabinetów medycznych, sali gimnastycznej, sali widowiskowej i audiowizualnej ) oraz inne opracowania wynikające z warunków technicznych dostawców mediów, e) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, f) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku, g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ( wszystkie branże ) + wersja elektroniczna w formacie pdf, h) kosztorysy inwestorskie + wersja elektroniczna w formatach pdf i ath, i) przedmiary robót + wersja elektroniczna w formatach pdf i ath, j) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji w tym: wynikające z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, wynikających z umów przyłączeniowych, wyposażenia, rozbiórek istniejących obiektów, wycinki drzew i innych, k) cała dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza także w wersji elektronicznej w formacie pdf, l) inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 1. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych, 2) wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją, z aktualnymi adresami właścicieli i władających nieruchomościami, z naniesieniem na mapie ewidencyjnej gruntów zakresu objętego planem realizacyjnym zagospodarowania terenu, 3) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 4) uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego), 5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniami zastępczymi, decyzję pozwoleniu na budowę (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), 6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. 1.5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami obowiązującymi w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 umowy, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz umową. 1.6. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności: 1) spełniać wszystkie warunki określone w np. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem uwzględnienia wszelkich zmian obowiązujących w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 umowy, z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego i w oparciu o katalogi, np. Sekocenbud, 2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym uzgodnienie Wydziału Geodezji i Kartografii UMT w zakresie zapewniającym bezkolizyjne położenie projektowanej inwestycji, 3) posiadać komplet wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów - zgody właścicieli działek na wejście wykonawcy robót na ich teren w celu realizacji projektowanej inwestycji (w tym zgoda Miejskiego Zarządu Dróg na okresowe zajęcie pasa drogowego w celu realizacji inwestycji), wymagane zgody właścicieli działek i obiektów sąsiadujących z projektowaną inwestycją, wydane dla Gminy Miasta Toruń, 4) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji, odwodnienia wykopów i inne niezbędne do prawidłowej realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania. 1.7.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i uwagami Zamawiającego, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP) stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i dotyczącego przedmiotu zamówienia-prac określonych w punkcie 1.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712210000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium Wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30