Wykonanie wielobranżowej koncepcji programowo - przestrzennej dla jednostek planistycznych Grębocin Nad Strugą A i B.

Order Newsletter: 1 Position: 164178 (oferta nr 2132047)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-05-25

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej koncepcji programowo - przestrzennej dla jednostek planistycznych Grębocin Nad Strugą A i B.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej koncepcji programowo - przestrzennej dla jednostek planistycznych Grębocin Nad Strugą A i B w zakresie której znajdą się: - prace przygotowawcze, - wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wykaz materiałów i opracowań posiadanych przez GMT niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr l do SIWZ. 1.1. Prace przygotowawcze 1. Rozeznanie i określenie właściwej, szczegółowej lokalizacji projektowanego układu drogowego na podstawie wizji lokalnych i analiz przygotowawczych, z uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2. Pozyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych wraz z mapą stanu prawnego i wykazem właścicieli. 3. Przeprowadzenie rozpoznawczych badań geologicznych i hydrotechnicznych - odwierty przeprowadzić na głębokość 6 m w odstępach co 200 m oraz dodatkowo pod ewentualnymi obiektami inżynierskimi na głębokość 10 m. 1.2. Koncepcja programowo-przestrzenna 1. Projekt koncepcyjny powiązań drogowych wraz z profilami podłużnymi ulic stanowiących główne ciągi komunikacyjne wraz z rzędnymi niwelety ulic i wskazaniem lokalizacji wpustów ulicznych na mapach sytuacyjno wysokościowych w skali 1:1000 oraz mapach stanu prawnego. Koncepcja w zakresie drogowym będzie zawierać: a) rozwiązania geometryczne trasy, zapewniające płynność ruchu kołowego oraz bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników wraz z elementami uspokojenia ruchu w rejonach planowanej zabudowy mieszkaniowej (Grębocin Nad Strugą B); b) rozwiązania dojazdów lokalnych do istniejących obiektów; c) rozwiązania ruchu rowerowego, łącznie z ciągami pieszym; d) rozwiązania przystanków komunikacji zbiorowej wraz z systemem informacji pasażerskiej, e) rozwiązania infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz uzbrojenia kolidującego z projektowanymi ulicami; f) rozwiązanie włączenia ulic do drogi głównej ruchu przyspieszonego; g) dobór przekrojów, rzędne posadowienia, wytrasowanie korytarzy w pasie drogowym poza jezdnią dla lokalizacji sieci i urządzeń uzbrojenia nad i podziemnego: - wodociągowych, - gazowych, - elektroenergetycznych - oświetlenia drogowego, - teletechnicznych, - ciepłowniczych, - studni wymaganych dla w/w uzbrojenia, - sanitarnych, - deszczowych (z wariantem retencji wód opadowych i roztopowych), w sposób umożliwiający zasilanie poszczególnych nieruchomości z w/w sieci rozprowadzających lokalizowanych w pasie drogowym oraz określenie kosztów ich budowy; brak możliwości umieszczenia infrastruktury podziemnej poza pasem jezdni należy uzasadnić; h) opracowanie koncepcji obiektów inżynierskich; i) określenie zakresu kolizji i przebudowy infrastruktury naziemnej i podziemnej; j) uwarunkowania ekologiczne i środowiskowe przedstawione w ocenie oddziaływania na środowisko, 2. Określenie kosztów realizacji z podziałem na koszty infrastruktury obsługującej część terenu przeznaczoną pod działalność usługową, usługowo - produkcyjną oraz budownictwo mieszkaniowe z podziałem na poszczególne branże, ze wskazaniem podstawy wyceny, 3. Przedstawienie dwóch wariantów realizacji budowy infrastruktury: a) wariant I - budowa całości infrastruktury jak w pkt 1.2 ppkt 1) z określeniem kosztów realizacji jak w pkt 1.2 ppkt 2), b) wariant II - etapowa realizacji budowy infrastruktury jak w pkt 1.2 ppkt 1) z podziałem na międzywęzłowe odcinki (określone w załączniku 1 pkt. 3) oraz określenie kosztów realizacji poszczególnych etapów z podziałem jak w pkt 1.2 ppkt 2), 4. Inwentaryzacja zieleni znajdujących się w linii rozgraniczającej pas drogowy. Przed przystąpieniem do prac, zespół projektowy wystąpi do wszystkich gestorów sieci zlokalizowanych w pasie drogowym, o warunki do projektowania w zakresie ich programowych zadań. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego przedstawienia Zamawiającemu informacji o postępie prowadzonych prac do końca każdego miesiąca licząc od dnia podpisania umowy. 1.3. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury drogowej (w tym kanalizacji deszczowej) oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (w zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami) w oparciu o pełnomocnictwo Gminy Miasta Toruń. 1.4. Wymagania dodatkowe w zakresie: 1. drogowym koncepcja będzie spełniać warunki określone w: a) rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735), b) rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430); 2. elektroenergetycznym: a) sieci elektroenergetyczne oraz stacje transformatorowe muszą być realizowane na podstawie warunków wydanych przez gestora sieci - KE ENERGA S.A. Oddział w Toruniu, b) rozwiązania dotyczące sieci oświetlenia drogowego powinny opierać się na przepisach zawartych w normie PN-EN 13 201 Oświetlenie drogowe, c) słupy oświetleniowe usytuować w liniach rozgraniczających pasa drogowego w sposób nie kolidujący z ruchem pieszym i ruchem rowerowym. Na sieci oświetleniowej przewidzieć reduktory mocy; 3. branży wodno-kanalizacyjnej: a) sieci wodno-kanalizacyjne będą zaprojektowane na podstawie warunków technicznych wydanych przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu (określone w załączniku 1 pkt 6 i 7), b) dla terenu objętego opracowaniem została opracowana Koncepcja programowo-przestrzenna uzbrojenia wod.-kan., dostępna w siedzibie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., którą można wykorzystać dla potrzeb niniejszego opracowania; 4. branży gazowej: Sieci gazowe powinny być zaprojektowane na podstawie warunków technicznych wydanych przez Pomorską Spółkę Gazownictwa S. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. 5. branży ciepłowniczej i teletechnicznej Sieci ciepłownicze i teletechniczne powinny być zaprojektowane na podstawie warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci, w szczególności Toruńską Energetyka Cergia SA, TP SA.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713564002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 5000zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30