Zaprojektowanie i wybudowanie ( GRI ) Skateparku na terenie ZS nr 2 przy ul. Rydygiera 12a w Toruniu

Order Newsletter: 1 Position: 95456 (oferta nr 2087939)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2009-04-07

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wybudowanie ( GRI ) Skateparku na terenie ZS nr 2 przy ul. Rydygiera 12a w Toruniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: Zaprojektowanie i wybudowanie (GRI ) Skateparku na terenie ZS nr 2 przy ul. Rydygiera 12aw Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlano-wykonawczy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - w zakresie niezbędnym do wykonania wszystkich robót budowlanych i prawidłowego odbioru ich wykonania, 2.budowę Skateparku, zawierającego elementy wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ (wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem, obejmującym powierzchnię utwardzenia w rzucie poziomym bez rozwinięcia 645m²), 3.uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień dla wykonania całego zadania, 1.3. Ponadto przedmiotem zamówienia jest m.in.: 1) Projekt organizacji placu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ. 2) Opracowanie instrukcji bezpiecznego użytkowania obiektu i jego oznakowanie. 3) Ustanowienie kierownika robót. 4) Przygotowanie i organizacja placu budowy. 5) Wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami. 6) Obsługa geodezyjna i geologiczna. 1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno-użytkowy zadania pn. Budowa Skateparkuna terenie ZS nr 2 przy ul. Rydygiera 12a w Toruniu, (opracowanie wykonane przez Wydział Inwestycji i Remontów UMT), stanowiący załączniknr 1 do SIWZ. Całość prac należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 1.5. Okres gwarancji: - na roboty budowlane - 4 lata - na materiały - zgodnie z gwarancją producenta Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP) stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i dotyczącego przedmiotu zamówienia-prac określonych w punkcie 1.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 84 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a) pieniądzu - na

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30